Hoji uumtuu umuriin xiqqoo Paakistaaniif abdii taate
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Balfa namni gatu gara qarshiitti jijjiiruu

Dubreen umurii ganna 10 qofa taate kun waraqaa gatamu irraa boorsaa hojjachuun balfa namoonni gad-dhiisan gara galiitti jijjiiruun badhaasa garagaraa moo'achuu dandeessee jirti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan