hhhhhhhhhhhhhfddddddd
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Magaalaa sodaa dhohiinsa voolkaanoo keessa jiraattu

Volkaanoon Niyiraagoongoo baha Riippabliika Diimokiraatawaa Koongoo, Paarkii biyyaalessaa Viruungaa keessatti argama. Erga bara 2002 dhohee lubbuu namoota hedduu galaafatee as, Seelistin Mahiindaafi gareen isaa dhaabbiidhaan sochii voolkaanicha hordofu. Ammati akeekkachiifni waan hin jirreef, daawwattoonni garasitti imalan dabaleera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan