Yaa'ii Chaayinaa: Shi Jinpiing hoggantoota Chaayinaa haaraa beeksisanis nama isaan dhaalu ifa hin goone

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Pirezidaantiin Chaayinaa Shi Jinpiing miseensota koree dhaabbii haaraa filataman waliin

Chaayinaan nama pirezidaant Shi Jinpiing bakka bu'u yeroo duraaf osoo lafa hin kaa'in koree hoggantoota olaanoo haaraa beeksiste.

Namni pirezidaantii bakka bu'u ykn dhaalu dhabamuun isaa Shi Jinpiing waggoota shan dhufanif ykn isaa oliif biyyatti bulchuu isaan dandeessisa.

Miseensota koree dhaabbii torba qabutti namoonni shan muudamaniiru. Koreen dhaabbii biyyatti qaama aangoo olaanaa qabudha.

Miidiyaaleen gurguddaa addunyaa BBC, Faayinaanshiyaal Taayims, fi Niw York Taayims yeroo koreewwan filaman akka hin hordofne dhorkamaniiru.

Kilabiin gaazexessitoota biyya alaa Chaayinaatti argamani ibsa baaseen ''qajeelfamoota walabummaa miidiyaa kan dhorkudha'' jedheera.

Kuni hogganaa Chaayinaaf maali?

Koree dhaabbii keessa hogganaan pireezidaant Shi Jinpiing bakka bu'u dhabamuun isaa aangoon obbo Shi waggaa shaniif akka turu A.L.A bara 2022 boodas akka itti-fufan ni akeeka.

Paartiin kooministii Chaayinaa yaada siyaasaa fi maqaa obbo Shi heera biyyattii keessa akka seenu ta'uun isaa hundeessaa paartii kooministii Maawo Zeedongitti isaan qixxeessa.

Yaadni siyaasaa Shi jinpiing sagalee guutuun heera keessa akka seenu murteessuun pirezidaantichaaf aangoo guddaa kenna. Waggaa dheeraaf aangoo akka qabatan akkasumas sooroma boodas dhageettii akka qabaatan isaan dandeessisa.

Shi Jinpiing A.L.A bara 2012 kan filataman yoo ta'u yaa'ii dhiyeenyaa booda marsaa lammaffaaf waggaa shan bulchuu eegalaniiru.

Seena booda kanaan, hoggantoonni Chaayinaa waggaa kudhanif aangorra turu. Obbo Shiin garuu isaa caalaa turuu danda'u.

Yaadni siyaasaa Shi Jinpiing ilaalcha kooministii bulchiinsa isaanii keessatti itti fayyadamaa turanidha. Qajelfamoonni 14 yaada siyaasaa isaanii keessatti barreeffaman gahee paartiin kooministii gama hundaan biyyattii bulchuurratti xiyyeeffata.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Jijjiramni heera biyyattii keessa uumame kuni Shi Jinpiing hundeessaa paartichaa Maawo Zeedongin isaan qixxeessa

Eeditarri BBC Chaayinaa Kaari Giraasi akka jettutti Shi Jinpiing yeroo hundaa Maawo Zeedong dinqisiifatu ture.

Biyya Maawon tokko godhan boodarra Deng Shiyaawoping akka baadhatan taasisan keessatti Shi Jinpiing immoo cimaa ishii gochuuf hojjechaa jiru.

Maqaan isaanii heera biyyattii keessa barraa'e jechuun humni namaa biraa isaan morkatu hin jiraatu jechuudha.

Miseensonni paarti isaanii nama sooshaalizimii baraaree fi Chaayinaa qajeelche jedhani leellisu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata