Taayilaand Mootii duraanii 'Puumiipoon Aduniyaadeey' sirna geggeessaa gochaa jirti

Sirna gubaa reeffaa Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Lammiileen Taayilaand kumaatama dhibbaan lakkaa'aman sirna kana irratti argamaniiru

Guyyaan har'aa guyyoota shan sirni geggeessaa mootii Taayilaand duraanii 'Puumiipoon Aduniyaadeey'f taasifamu keessaa isa guddaa dha.

Mootiin kun umurii 88'tti waggaa tokko dura Onkololeessa, 2016 lubbuun isaanii darbe.

Sagantaan reeffa gubuu inni guddaan osoo hin eegalin dura, sirni amantaa Buudiistii masaraa moototaa keessatti geggeeffamee ture.

Mootiin duraanii kun reeffi isaanii ''abidda kabajaa'' ilmi isaanii Mootii Maahaa qabsiisaniin kan gubatu ta'a.

Sirni awwaalchaa kun Roobii darbe masaraa moototaa keessatti sirnoota amantaa fi kan birootiin eegale.

Gamoowwan hedduu Baankook keessatti argaman halluu keelloon kan dibaman yoo ta'u, namoonni hedduunis sirna kanaaf daandiirratti hiriiraa jiru.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Sirni awwaalchaa kun guyyoota shan fudhata

Qodaan daaraa reeffa gubate itti qabatan dhuma jaarraa 18ffaa irraa kaasee kan tajaajilaa ture dha. Hanga toonii 14 ulfaachuu yoo malu, loltoota 200 oliin harkifama.

Sirni awwaalchaa kabajamaa kun namoota 250,000 ol gutuu Taayilaand irraa akka hawwate ni tilmaamama.

Namoonni hedduun gadda kanaaf guyyootaan dura magaalaa guddoo kanatti argamuun, suuraawwan mootii duraanii qabatanii sirna awwaalchaa kana eegaa daandiiwwan irra bulaa turani.

Goodayyaa suuraa Namoonni sirna kanarratti hirmaachuuf guutuu Taayilaand irraa kan dhufan yoo ta'u, suuraa mootiisaanii durii qabachuun daandiirra bulaa sirna kana eeggachaa turani

Miseensonni maatii moototaa fi keessummoonni kabajaa biyyoota 40 ol irraa dhufan sirna gubaa reeffaa kana irratti ni hirmaatu.

Mootii Mahaa'n sa'aatii 12 akka lakkoofsa Itoophiyaatti reefficha kan guban yoo ta'u, daaraan reeffa abbaa isaaniis walitti qabamee gaafa Jimaataa gara Masaraatti geeffama.

Guyyoota lamaaf sirnichi itti fufa.

Mootiin duraanii kun biyya rakkoo siyaasaa fi fonqolcha adda addaatiin gidiramaa turte geeddaruun akka biyyaatti kan dhaaban jedhamuun ilaalamu.

Onkololeessa 13, 2016 erga boqotanii booda, Taayilaand keessatti namoonni gurraacha uffachuun waggaa tokkoof gaddi taa'amaa ture.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Mootii Mahaa'n sa'aatii 12 akka lakkoofsa Itoophiyaatti reefficha ni gubu

Waggaa tokko guutuuf sirna awwaalchaa kanaaf qophiin taasifamaa kan ture yoo ta'u, bakka guddaa gubaan reeffaa itti taasifamu masaraa bukkeetti ijaaruun ammoo isa guddaa ture.

Iddoon awwaala isaaniis siidaawwan bineensotaa kan akka Leencaa fi Arbaa akkasumas kanneen biroo qaba.

Akka amantaa Buudiistiitti sirni awwaalchaa dacheedhaan yoo fakeeffamu, abiddi gubaa reeffaa ammoo gaara kabajamaa bakka bu'a.

Sirnoonni awwaalchaa kunneen hirmaattotaaf dambiiwwan baay'ee cimoo ta'an waliin dhufu. Seerri mootota Taayilaand Mootii arrabsuu dhorku, adduunyaa irratti isa hamaa dha.

Daandiin gara iddoo Seena qabeessa Baankook geessu guyyaa kanaaf kan cufame yoo ta'u, tuuristoonni huccuu gurraacha akka uffatan irraa eegamuu baatus, haala kabaja qabuun akka uffataniif sochoo'an gaafatamanii jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan