Yaddannoo iccitii shamarran Chibook kutaa 4

Milishoonni Bookoo Haaraam ijoollee dubaraa butaman irratti gowoomsoo gara jabiinaa baay'ee taphataa turuu isaanii kutaa yaadddannoo kalleessaa keessatti isiin dubbisiifnee turre.

Har'aaf ammoo yaaddannoo shamarree kannneenu kutaa afuri keessatti maal nutti himu laata? Mee walumaan yaa dubbifannu.

Goodayyaa suuraa Shamarran kunnenis yaadannoo isaanii lafa keessa awwaluun ykn butaantaa isaanii keessa dhuksachuun turan kan tursiifatan.

Milishoonni komiiwwan dirqiin gudeedan jedhutti baayyee aaran

Akkuma gaaffii fi deebii duraa keessatti caqafame, dubaroonni Chibook muraasni, balaa dirqiin quunnamtii saalaa irraatiif hin saaxilamne.

Akkasumas akka itti herumaniifis hindirqisiifamne. Garuu darbee darbee jallatanii akka itti heerum amananiif ni garafamu turan. Muraasni isaan ammoo akka sanyuu beekamaniitti fudhatamaa turan.

Yaaddannoowwan kunneen akka agarsiisanitti, milishoonnis oduu midiyaaleen biraatiin shamarran gudeedaa jiru jedhuun dabarfametti baayyee aranii turan.

Ogganaan garichaa, Abubaakaar Sheka'u waa'ee kanaa yeroo baayyee dubbate ture. Jalqabas ergaa warraabbii kaasseetaatiin dubaroonni kanneen akka dhagahan taasifameere.

''Yoo galgalli gahuus walitti nu qabuun, erga nutti lallabaniin booda kaasseetta nuuf saaqan. Kaasseettichis ogganaa isaanii Mr. Abubaakaar Sheeka'un biraa ergamu isaa nutti himan....

Isaan boodas ''butuun waan asi isiin fidneef qofa jecha waa'ee daandii Waaqaa isiin barsiisaa jirra. Kana malees, maatiin keessanii fi motummaan akkasumas manni baruumsaa keessan nutti bohaa jiru. Isaanis akka waan nuti isiin gudeedaa fi hojii badaa isiin irratti raawwataa jirrutti haasa'u… Nuti kan isiin asi finneef garuu waa'ee daandii 'Allaah' isiin barsiisuufiidha.'' jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata