Qaataar kaffaltii gadi aanaa hojjettoonni argachuu qaban, yeroo jalqabaaf beeksifte

Hojjeetoota Istaadiyamii waancaa addunyaa Qaataar ijaarsisaa jirtu. Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Baqattoonni hojii ijaarsaa waancaa addunyaaf hojjetan, rakkoon isaan mudataa ture jedhama.

Qaataar kaffaltii gadi aanaa hojjettoonni argachuu qaban ifa gochuu dabalatee, dhimma hojjetootaa irratti jijjiirama gochuuf waadaa galtee jirti.

Qophii tapha waancaa addunyaa 2022 keessummeessuuf gochaa jirtu keessatti mirga hojjettootaa sarbaa jirti jedhamtee hamatamaa turte biyyattiin.

Biyyattiin gatii gadi aanaa hojjettoonni argachuu qaban beeksisuun ishee, gartuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma hojjetootaa yaa'ii isaa osoo hin gaggeessiin guyyaa tokko dursee bahe.

Konfedereeshiniin Gamtaa Daldalaa Idil-addunyaa - KGDI'n tarkaanficha dinqisiifatee jira.

Barreessaa Olaanaa konfedereeshinichaa Shaaraan Buroow, "jijjiirama dhugaa" fiduuf jalqabbii gaariidha, "garbummaa ammayyaawaa dhaaba" jedhan.

Gartuu mootummoota gamtoomanii kan ta'e Dhaabbatni Hojjettoota Idil-addunyaa - ILO'n, sarbama mirga hojjetootaa irratti qorannoo akka gootufi jijjiirama fiduu akka qabdu akeekkachiisee ture.

Qaamni dhaabbaticha hogganu yaa'ii isaa Onkoloolessa 26 hanga Sadaasa 9tti taa'a.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Istaadiyamii tapha kubbaa miilaa waancaa addunyaa 2022'f ijaaramaa jiru

Qaataar sirna "Kafalaa" jedhamu kan hojjettoonni lammiilee biyyoota biraa, yoo hojii isaanii jijjiirrachuu barbaadan yookin biyyattii gadi dhiisanii bahuu barbaadan, hayyama hojjechiisaa isaanii akka gaafatan dirqisiisu qabdi turte.

Sirni kun Mudde 2016 akka haqamu gootee turte, kunis quuqamtoota mirga namoomaa biratti ija shakkiin ilaalame ture.

Akka KGDI'n jedhutti jijjiiramni biyyattiin waadaa galte:

  • Kaffaltii gadi aanaa hojjetoonni argachuu qaba, loogii sanyummaa malee ifa gochuu
  • Hojjechiiftonni hojjettoota biyyattii dhiisani bahuu barbaadan akka hin dhorkine
  • Ragaaleen eenyummeessaa hojjechiisaan osoo hin taane mootummaan akka kennamu
  • Waliigaltee hojjettoonni mallatteessan abbaan taayitaa giddugaleessaa akka hordofu, akka jalaa hin jijjiiramne
  • Koreen hojjettootaa bakka hojiitti akka hundaa'u, mala itti komii furan waliin

Waadaa galte guutuuf ammayyuu hojiin hedduun hafeera jedhu obbo Buroow, Ministira Qaataar waliin wal arganiis ni mari'atu.

Waadaan galame hundi hojiitti akka hiikamu hin baramne.

Biyyattii keessa hojjettoota baqattootaa miliyoona 1.5 hanga miliyoona 2 ta'antu jiru jedhama, hedduun isaanii Eeshiyaa irraa kan dhufan yoo ta'u, industirii hojii ijaarsaa keessatti hojjetu.

Gabaasni bara 2013 bahe tokko hojii ijaarsaa waancaa addunyaa 2022 qofa irratti namoota 1200'tu du'e jedha.

Lakkoofsa kana mirkaneessuun hin danda'amne, haa ta'u garuu xiinxalli BBC bara 2015 lakkoofsichi sanaa ol ta'uu akka danda'u eree ture.