Filannoo Keeniyaa guduunfaa dhabe

deeggartoota mormitootaa Image copyright AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Deeggartoota Raayilaa Odiingaa

Komishiniin filannoo Keeniyaa ibsa filannoo Kamisa gaggeefame ilaalchisee baaseen, namoota galmaan keessaa kan filatan %35 gadi ta'uu beeksiseera.

Filannoo marsaa duraa Hagayya keessa gaggeeffameen hirmaannaan filattootaa %80 kan ture yoo ta'u, miilana gar-malee gadi bu'e.

Dursaan mormitootaa Raayilaa Odiingaan deeggartoonni isaa filannicha irratti akka hin hirmaanne waamicha dhiyeessanii turan.

Bakka afuritti deeggartoonni mormitootaa poolisii waliin walitti waa bu'aniif filannichi osoo hin gaggeeffamiin, Sambatatti akka darbu ta'eera.

Deeggartoonni paartii mormituu NASA kan keessatti heddummatan Kisuumuutti saafela tokko dabalatee namoonni lama ajjeeffamaniiru.

Raayilaan Odiingaan deeggartoonni isaa buufataalee filannoo irraa akka fagaatan waamicha dhiyeessanillee, deeggartoonni tokko tokko namoonni kaan akka hin filanne dhorkaa turan.

Komishiniin filannoo bu'aa filannichaa ifa gochuuf guyyoota torba qaba.

Pireezidant Keenyaataan sagalee erga kennanii booda, "filannoo biyya keenyaatiin walqabtee nuffiin uumamee jira, kana keessaa yeroon itti baanu amma," jedhan.

Image copyright AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Deeggartoonni mormitootaa poolisii waliin walitti bu'an

Qooda gosti filannoo keessatti qabu

Xiinxalaan dhimma Keeniyaa BBC Diikans Oleewee akka jedhutti, gosti Pireezidant Keenyyaataa Kikkuyyuu fi kan Pireezidantii itti aanaa Wiiliyaam Ruutoo, Kaleenjiin naannawa jiraatanitti lakkoofsi namoota filatanii olaanaa ture.

Faallaa kanaatiin dursaan mormitootaa Raayilaa Odiingaan kan keessaa bahan hawaasa lixa Keeniyaatti ammoo guutumaan guutuutti sadarkaa jechuun danda'amutti filattoonni sagalee hin kennine.

Siyaasni gosa irratti bu'uureffame biyyattii keessatti baramaadha. Namni gosa sana keessaa bahe gara aangootti yoo dhufe, hawaasa sanaaf waan gaarii hojjeta yaada jedhuuni kan deeggarsi kennamu jedha Oleeween.

Hagayyaa booda maaltu ta'e?

Filannoo Hagayya darbee irratti Uhuuruu Keenyaataan mo'ataniiru jedhamee erga labsamee as jeequmsa uumameen namootni 50'ni du'aniiru.

Raayilaa Odiingaan filannichi takka turee akka adeemsifamu barbaadu turan, iyyannoos filannichaaf guyyaan tokko yoo hafu mana murtiif galchatan.

Haa ta'u malee abbootii seeraa mana murtii olaanaa biyyattii keessaa kan dhaddacha sanarratti argame lama qofa waan turaniif dhimmichi osoo hin ilaalamiin hafe.

Abbootii murtii hafan keessaa isheen tokko, waardiyyaan ishee nama hin beekamneen rasaasaan waan jalaa rukutameef hafte.

Odeessa kana irratti dabalata