Itoophiyaa: Dhaddachi yakka 'Goolii Diimaa' Za Heegitti jalqabeera

An Ethiopian soldier stands inside the Martyrs Memorial to the "Red Terror" at the Holy Trinity Church in Addis Ababa, Ethiopia on 24 February 2004. Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Isheetuu Alamuu yeroo 'Goolii Diimaa' namoonni 75 akka ajjeefaman ajaja dabarsuun himatame.

Dhaddachi yakka waraanaa gargaaraa hoogganaa Koominiistii duraanii Itoophiyaa ilaalu, Za Heeg Neezarlaanditti jalqabeera.

Isheetuu Alamuu nama ganna 63 ennaa tahu, yeroo 'Goolii Diimaa' jedhamuun beekamu ALA 1970ta keessa, namoonni 75 akka ajjeefaman ajaja dabarsuun himatame.

Kana malees, gargaaraan hoogganaa Koominiistii duraanii Mangistuu Haayila Maariyaam kun, namoota hiraarsuu fi garajabina alnamummaatinis himatameera.

Maqaan miidhamtootaa 300 galmee yakka waraanaa garagaraa afur irratti ibsameera.

Itiyoophiyaanis iddoo inni hin jirreetti du'a irratti murteessitee jirti.

Abbootiin alangaa waan jedhan, Obbo Isheetuun, namtichi lammii Itoophiyaa fi Neezarlaandis kun, gargaaraa amanamaa Mangistuu kan kutaa biyyaa Kaaba-dhiha Gojjaam keessatti argamu ture.

Yeroo baniinsa dhaddacha kanaatti, Isheetuun abbootii seeraatif ''nama dogoggoraa qabattan,'' jedheeraan.

''Waanan itti himatame ennaan dhagahu baayyeen nahe. Yakkan itti himatame hunda hin fudhadhu,'' jechuun abbootii seeraatti himeera.


Bulchiinsi Mangistuu maal ture? Gooliin Diimaa hoo?

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Mangistuu Haayila Maariyaam Itiyoophiyaa ALA 1977 hanga 1991tti bulcheera

Maarksiistii cimaa kan ture Mangistuu Haayila Maariyaam, ALA 1974tti erga Mooticha Haayila Sillaasee kuffisee booda, 1977 hanga 1991tti biyyattii bulcheera.

Bulchiinsa Kominiistii kana keessatti sarbamni guddaan kan ture yommuu ta'u, 'Goolii Diimaa' jedhamuunis beekama.

ALA 1991tti gareen riphee loltootaa Mangistuu kuffisan. Gara Zimbaabweettis baqate. Ergasis achuma jira.

ALA 2007tti, Mangistuun iddoo hinjirreetti yakka dhala namaa dhabamsiisuun balleessaa jedhame.


Himannaa abbootiin alangaa dubbisaniin, Isheetuun, bataskaana keessatti ''hidhamtoota dargaggoota 75 akka ajjeefaman ajaja dabarseera jedhame.''

Achiis reeffi isaanii walitti qabamuun boola tokkotti awwaalaman, jedhu abbootiin alangaa.

Kana malees Isheetuun yakka ''hidhaa seera malee, akkasumas namoota siivilii fi loltoota meeshaa hiikkatan hiraarsuu fi garajabina alnamummaatin'' himatameera.

Hidhamtoota ol rarraasuun, miila isaanii qullaa keessa uleen garafaas ture jedhamee himatame.

Miidhamtoota namticha kanaati namoonni jedhaman hedduun ragaa bahu jedhamees eegama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan