Walabummaa Kaatalaan: Manni murtii olaanaa Ispeen hogganaa Kaatalaan ari'ame waame

Karles Piyuudemoont ibsa gaazexeeessitootaaf keennuf adeemaa ture, onkoloolessa 31, 2017

Madda suuraa, AFP

Manni murtii olaanaa Ispeen hogganaa Kaatalaan ari'ame Karles Piyuudemoont fi waahillan isaa 13 torbee kana mana murtii Maadriiditti akka dhiyaatan ajaje.

Guyyoota sadii keessatti maallaqa akka wabiitti qabsiifachuu danda'an doolaara miliyoona 7.2 akka qopheeffatanis itti himameera.

Ajajni kun kan dhufe erga abbaan alangaa olaanaa Ispeen, himannaa fincilaa akka irratti banan dubbatanii booda.

Obbo Piyuudemoont, wayita ammaa ministiroota duraanii waliin Beeljiyeem jiru. Haa ta'u malee koolu galuuf akka achi hin jirre dubbatanii turan.

Karles Piyuudemoont jalqaba ji'a Onkoloolessaatii kaasee, beekamtii mootummaa Ispeen fi mana murtii biyyattiitiin ala riifarandamii walabummaa qopheessuun Ispeen keessatti okkorri akka uumamu taasisaniiru jedhamanii himatamu.

Ammaan tana Kaatalaan bulchiinsa kallattii mootummaa jiddugaleessaa Ispeen jala jirti.

Abbaan alangaa waliigalaa Ispeen, Joosee Manuweel Maazaa, hoggantoonni Kaatalaan himannaa fincilaa, uummata mootummaa irratti kakaasuu fi bajata uummataa seeraan ala fayyadamuun himatamuu akka qaban waamicha erga dhiyeessanii booda obbo Piyuudemont gara Biraasals kan imalan.

Ajaja mana murtii kabajanii yoo argamuu hafan, to'annoo jala akka oolfaman ajajni biraa akka bahu mala.

Obbo Piyuudemont yoo haqaan akka dhagaahaman wabiin kennamnaafiin gara Ispeenitti akka deebi'an himaniiru.

Himannaan fincilaa hidhaa hanga waggaa 30 nama adabsiisuu danda'a.

Filannoo itti aanu

Gara biraasalsitti imaluun isaanii itti gaafatamummaa jalaa baqachuuf osoo hin taane, bilisaan dubbachuu akka danda'aniif akka ta'e, kibxata darbe dubbataniiru.

Kana kan jedhan manni murtii Ispeen walabummaa Paarlaamaan Kaatalaan labse erga haqeen booda ture.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Biraasals bakka Piyudemoont dubbatanitti, deeggartoonni gama lamaanii argamanii mormii agarsiisan

Mootummaan Ispeen filannoo akka haaraatti adeemsifamu irratti qooda fudhachuuf qophii ta'uu ibsee ture.

Gama biraan Kibxata darbe humni addaa Ispeen 'Guardia Civil' jedhamu hojii poolisii akka hojjatu dirqamni kennameefi, waajjiraalee poolisii Kaatalaan to'ateera.

Waajjiraalee saddeet irrattis sakkatta'iinsa raawwataniiru jedhu gabaasaaleen miidiyaa.