Der al-Zur: iddoo dhumaa Islaamik Isteet Siiriyaa keessaa
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Der al-Zur: Qabiyyee Islaamik Isteet dhumaa Siiriyaa keessaa

Erga iddoo jabinaan bulchaa turan Raaqqaa dhaban booda, loltoonni garee Islaamik Isteet Siiriyaa keessaa qophii taasisaa jiru. IS yeroo ammaa kutaa biyyaa Der al-Zur jedhamutti daanga'anii jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan