Lootarii 'Green Card': Lammiilee Afrikaaf carraa hedduu argamsiise

Kakannaa sagantaa godaantotaa irratti

Madda suuraa, Getty Images

Godaantonni miiliyoona 14 ta'an waggaa waggaa baatii Onkololeessaatti eeyyama jireenyaa Ameerikaa argachuuf afaan Ingiliziin 'Diversity Visa Lottery' jedhamuuf galmaa'u.

Sagantaan baay'inaan diivii jedhamu kuni 1995 egalee lammiilee Ameerikaan ala jiraatan miiliyoona tokkotti tilmaamamanif eeyyama viisaa Ameerikaa akka argatan taasiseera.

Pirezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp guyyaa dheengaddaa balaa goolii-uumaa magaalaa Niw Yoorkitti qunnamee hordofeeti sagantaa kana nan dhaaba kan jedhan.

Balaa kana geessisuun kan shakkame lammiin Uzbeekistaan bara 2010 ture sagantaa diivii jedhamuun gara Ameerikaa kan dhufe.

Lootariin kuni maali?

Lootariin kuni waggaatti viizaawwan 50, 000 lammiilee Amerikaa keessa baay'inaan hin jirretti kennuun dhawaata dhawaataan lammummaa Ameerikaa akka argatan taasiaa.

Filannoon kuni carraa kompitaraan bahu yeroo ta'u ispoonsara qabaachuu, maatiis ta'e Ameerikaatti hojii qabaachuu hin ilaallatu.

Biyyoonni waggoota shanan darbe lammiileen isaanii 50,000 ta'anii fi carraa kana argatan - Yunaayitid Kingidam, Kaanaadaa, Meeksiikoo, Hindii fi Chaayinaan galmaa'uu hin danda'ani.

Wanti biraa akka ulaagaatti barbaachisu barumsa sadarkaa lammaffaati.

Namoonni carraa kana argatan haadha warraa ykn abbaa warraa isaanii ykn ijoollee isaanii of-biratti fiduu danda'u, Obbo Tiraamp garuu kuni akka dhaabatu barbaadu.

Dorgomtoonni diivii qondaaltota godaantota Ameerikaa waliin gaafii fi deebii taasisu. Maqaan isaanii gooltummaa waliin yoo walqabate akka haqaman ta'a.

Madda suuraa, Getty Images

Eenyutu lootariitin gara Ameerikaa dhufa?

Seerri kuni jalqabarra lammiilee Awrooppaa gara Ameerikaatti fiduuf yaadamuus boodarra lammiileen Afrikaa hedduu Ameerikaa akka seenan gochuu kan danda'e.

Akka giddugala qorannnoo Piiwitti lammiileen Afrikaa Sahaaraa gadii godaantota kaan caalaa Ameerikaa seenaniiru.

Lammiileen biyyoota garaa garaa obbo Tiraamp Ameerikaa akka hin seenne dhorkan garuu sagantaa lootarii kanaan akka seenan ta'eera.

Akka waajjirri dhimma alaa Ameerikaa jedhutti biyyoota musliimonni baay'ataniifi obbo Tiraamp akka biyya hin seenne dhorkan keessaa lammiileen 10,500 ta'an bara 2015 viisaa Ameerikaa argataniiru.

Obbo Tiraamp diivii hambisuu danda'uu?

Pirezidantiin Ameerikaa kongirasii biyyattii irratti yoo hundaa'an malee seera godaantotaa haaraa baasan malee sagantaa diivii jedhamu kana dhorkuu hin danda'an.

Obbo Tiraamp qajeelfama lootarii kaardii magariisaa hambisuuf seera seenetii Ameerikaa keessatti dhiyaate deeggarani ture. Kunis lammiilee Ameerikaatti godaanan walakkaatti xiqqeessa.

Riiformiin Onkololeessa bara darbe bahe obbo Tiraampin deeggarsa argatus seenetii keessatti sagalee guddaa hin arganne.

Miseensonni Koongirasii Ameerikaa sagantaan kuni waan dursa kennamuufi miti jedhani ture.