Hogganaan Dargii yakka waraanaan Heegitti himataman 'harka keessaa hin qabu' jedhan

Obbo Isheetuu Alamuun yeroo 'Goolii Diimaa' namoonni 75 akka ajjeefaman ajaja dabarsuun himataman

Madda suuraa, Getty Images

Bara mootummaa Dargii ''goolii-diimaa'' dhaadhessuu fi keessatti qooda fudhachuun yakka waraanaatiin himatamanii mana murtii Nezarlaanditti kan dhihaatan aanga'aan Dargii obbo Isheetuu Alamuu dubbii miiraan guutame taasisan.

Obbo Isheetuu miseensa mootummaa Dargii kan turan yoo ta'u, namoota bulchiinsa isaanii jalatti miidhamaniifi dhaddacha hordofuuf namoota dhufanitti garagaluun bilisa nabaasaa jedhan.

''Adaraa kana keessaa na baasaa. Dhuguma waanti jedhame raawwateera, garuu ana miti. Ani achi hin turre,'' jedhaniiru.

Maanguddoon umurii ganna 63 abbootii seeraa Heegitti dhimma isaanii hordofanitti murtee hidhaa umurii guutuu dabarsuuf akka jiran akka amanan itti himaniiru.

''Ani yakkamaa miti. Kanaa booda jiraachuu hin barbaadu.''

Duratti namoonni shan miseensa maatii isaanii jalaa ajjeefame waan isaan mudate dubbatani ture.

Dubartiin Sebewu Addeme jedhaman obboleessa isaanii, ''bareedaa fi jaalatamaa'' jedhani ibsan achi buuteen isaa dhabamu dubbataniiru.

Abukaatoon isaaniis suura durii lama abbootii seeraatti kennaniiru.

Dhimmichi seera duratti dhiyaachuu isaatiin mootummaa Nezarlaand kan galateeffatan yoo ta'u haqni kabajame ijaan arguu isaaniin ''abbaa carraa'' akka ta'an kan himan.

Miidhamtuun biraa ''mana dukkanaa'' keessa akka turan taasifamuu isaanii fi namoonni 82 huudhamani ajjeefamu akka argan dubbataniiru.

Guyyaa itti-aanuus namoonni isaan qaban namoota ajjeefaman jedhanirraa qubeelaa fi uffata saamuu isaanii arguu raga bahaniiru.

Obbo Isheetuun himata yakka waraanaa afur akkasumas ajjeechaa namoota 75 mana kiristaanaatti rawwatee fi dararaa raga malee hidhuu fi hidhamanis fuula seeraatti dhiyeessuu dhabuun himatamanis isaan ni haalu.

Himanni kuni torban sadii akka fudhatu eegama.