Kan silaa nama eegu yoo nama miidhu
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

"Boolla keessa nu buusanii cirracha nutti naquu eegalani"

Kaaba Naayijeeriyaatti loltoonni mootummaa uummata eeguuf qubatan mana jiraattotaa cabsuun dubartoota gudeeduu fi miidhaa adda addaa qaqqabsiisuun baramaa ta'us, waraanni Naayijeeriyaa garuu himata akkasii hin fudhatu.

Sagaleen kan seenessite: Caaltuu Tafoo

Mata dureewwan walitti dhiyaatan