Turtii Dr. Nagarii Leencoo BBC waliin taasisan
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

''Kanin hojjadhu hojii dhuunfaa miti'' Turtii Dr. Nagarii Leencoo BBC waliin taasisan

Miidiyaan biyya keessaa tokko tokko gabaasa saboota walitti buusu hojjachuurraa akka of qusatan tibbana dubbatanii kan turan Dr. Nagarii Leencoo yaadni isaan kennan kan dhuunfaati jedhamee qeeqamaa ture. Isaan ammoo kanan ibse ejjannoo mootummaa malee yaada dhuunfaa koo miti jedhu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan