Ministiroonni Kaataalooniyaa duraanii saddeet Ispeenitti hidhaman

Alaabaawwan Ispeenii fi Kataalooniya

Madda suuraa, LLUIS GENE

Ministiroonni Kaataalooniyaa ari'aman saddeet abbaa seeraa Ispeeniin, walabummaatti cichuu isaaniif hidhaman.

Abbootiin alangaa, abbaan seeraa mana murtii olaanaa miseensota mootummaa duraanii sagal keessaa saddeet akka hidhu gaafatan. Jarri kunis Maadrid kan argamniif gaaffii deebisuuf tue.

Abbaan alangaa mootummaa Ispeen, hogganaa Kaatalaan duraanii Abba Kaarlos Pujidamoon dabalatee, namoota afur biroof ajaja hidhaa Awuroppaa gaafateera.

Erga rifarandamni Onkololeessa 1 taasifame booda Ispeen waldhabdee heeraa keessa seentee jirti. Manni murti heeraa biyyattiis rifarandama kana seeraan ala jedhee ture.

Torban dabre, Muummichi Ministeeraa Ispeen, Maariyanoo Raahoy bulchiinsa kallattii Kaataalooniyaa irratti kaa'anii turan. Kana malees, mana maree naannichaa bittinsuun, Mudde 21f filannoo haaraas labsan.

Kunis kan dhufe erga seera baastonni Kaataalaan bilisummaa erga labsanii booda. Kaaba-bahatti kan argamtu Kaataalaan, naannoo badhaadhinaan beekamtudha. Mootummaan Kaataalaan waan jedhe, namoota filannoorratti hirmaatan %43 keessaa, %90 bilisummaa filatan.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Ministiroota Kaataalooniyaa duraanii 8 keessaa 7 gara mana murtii ennaa qajeelan

Warreen hidhaman keessaa Pireezidaantii Itti aanaa Oriyool Yunkuyeeraas, Ministeera Biyya Keessaa Yohaakim Forn, Ministeera Hajaa Alaa Raawul Romeevaa, fi Ministira Haqaa Kaarlas Mundoo.

Ministirri Maallaqaa duraanii Saantii Viyaa gaaffii abbootii alangaatiin mirgi wabii kennameeraaf. Paarlaamaan Kaataalaan bilisummaa labsuu isaaniitiin dura dursanii gadhiisan waan taheefi.