Suuraalee Afriikaa keessaa: Onkololeessa 27-Sadaasa 2 2017

Filannoo suuraalee babbareedoo Afriikaa fi lammiilee Afriikaa ardiiwwan biroo keessaa dabalatee, kan torban kanaa.

Konkolaataana Vols Vaagan 'Biitl' jedhamuun beekamtu iddoowwan baayyeetti hin mul'attu. Suuraa Rooyitarsiin gaafa Jimaataa maxxanfameen, namichi tokko konkolaataa isaanii kan bara 1977 kanarra taa'anii suuraa ka'an. Jabinaa fi rakasa tahuusaa guddoo jajaniiru. Image copyright Reuters

Konkolaataana Vols Vaagan 'Biitl' jedhamuun beekamtu iddoowwan baayyeetti hin mul'attu. Suuraa Rooyitarsiin gaafa Jimaataa maxxanfameen, namichi tokko konkolaataa isaanii kan bara 1977 kanarra taa'anii suuraa ka'an. Jabinaa fi rakasa tahuusaa guddoo jajaniiru.

Gaaf tokko tokko gargaarsa xiqqoo barbaadda taha. Mucaan kun qormaata Mana Barnoota Sadarkaa 1ffaa Kibooroo, Naayiroobitti qoramuun dura kadhachaa jira. Image copyright Reuters

Gaaf tokko tokko gargaarsa xiqqoo barbaadda taha. Mucaan kun qormaata Mana Barnoota Sadarkaa 1ffaa Kibooroo, Naayiroobitti qoramuun dura kadhachaa jira.

Keenyaa iddoowwan garagaraatti filannoon irra deebii qalbii namoota hedduu qabatee ture. Wiixata dabarsine namoonni kunneen Kisuumuutti waan tahaa jiru hordofuuf TV ilaalaa turan. Image copyright AFP

Keenyaa iddoowwan garagaraatti filannoon irra deebii qalbii namoota hedduu qabatee ture. Wiixata dabarsine namoonni kunneen Kisuumuutti waan tahaa jiru hordofuuf TV ilaalaa turan.

Gaafa Kamisaa ammoo, arstistiin tokko fakkii Maangaa jedhamu magaalaa guddoo Libiyaa, Tiripoolitti kaasaa turte. Gumiin namootaa fakkii akkasii kaasuu jaalatan kan jalqabe ALA 1970ta keessa, Saan Diyeegootti. Image copyright AFP

Gaafa Kamisaa ammoo, arstistiin tokko fakkii Maangaa jedhamu magaalaa guddoo Libiyaa, Tiripoolitti kaasaa turte. Gumiin namootaa fakkii akkasii kaasuu jaalatan kan jalqabe ALA 1970ta keessa, Saan Diyeegootti.

Biyya Misiraatti ammoo, namoonni kumaatamaan lakka'aman kilaba biyyasaanii kana tahe Al Ahiliin ennaa leenji'u daawwachuuf dirree galan. Kilabni isaanii kunis xumura Chaampiyoonaa Liigii Afrikaa irratti hirmaachuuf gara Morokootti imalu. Haatahu malee, deeggartoonni kunniin osoo leenjicha hin ilaalin dura haqamee, otoo waa hin argin deebi'an. Image copyright AFP

Biyya Masriitti ammoo, namoonni kumaatamaan lakka'aman kilaba biyyasaanii kana tahe Al Ahiliin ennaa leenji'u daawwachuuf dirree galan. Kilabni isaanii kunis xumura Chaampiyoonaa Liigii Afrikaa irratti hirmaachuuf gara Morokootti imalu. Haatahu malee, deeggartoonni kunniin osoo leenjicha hin ilaalin dura haqamee, otoo waa hin argin deebi'an.

Ayivoorii Koostitti, gaafa Wiixataa, dubartiin mala aadaatiin kokonaata irraa zayita baafti. Zayinni kokonaatarraa bahu, waa hedduuf tajaajila. Akka saamunaafi akka boba'aattillee oola. Mootummaan biyyattis, ALA 2020tti oomisha isaa gara toonii 600,000 guddisuuf karoorfateera. Image copyright EPA

Ayivoorii Koostitti, gaafa Wiixataa, dubartiin mala aadaatiin kokonaata irraa zayita baafti. Zayinni kokonaatarraa bahu, waa hedduuf tajaajila. Akka saamunaafi akka boba'aattillee oola. Mootummaan biyyattis, ALA 2020tti oomisha isaa gara toonii 600,000 guddisuuf karoorfateera.

Kun waan nama bohaarsu miti jechuu dandeessa. Dorgomtoonni Liibiyaa kunniin garuu guyyaa Sambata Duraa isaanii fiigicha gufachiisaa km4 akkasii fiiguun dabarsuuf filatan. Kunis shiboo jala ciisanii darbuu ofkeessaa hammata. Image copyright Getty Images

Kun waan nama bohaarsu miti jechuu dandeessa. Dorgomtoonni Liibiyaa kunniin garuu guyyaa Sambata Duraa isaanii fiigicha gufachiisaa km4 akkasii fiiguun dabarsuuf filatan. Kunis shiboo jala ciisanii darbuu ofkeessaa hammata.

Haala faallaa ta'een, namoonni bidiruurraa kunneen dorgommii marsaa 3ffaa Clipper Round The World Yacht Race jedhamu kanarratti yeroo gaarii waan dabarsaa jiran fakkaatu. Magaalaa Afrikaa Kibbaa, Keep Taawon irraa gaafa Kibxataa ka'an. Karaarrattis dambaliin buubbee makate haga meetira 24 ol dheeratu isaan mudachuu danda'a. Image copyright Google

Haala faallaa ta'een, namoonni bidiruurraa kunneen dorgommii marsaa 3ffaa Clipper Round The World Yacht Race jedhamu kanarratti yeroo gaarii waan dabarsaa jiran fakkaatu. Magaalaa Afrikaa Kibbaa, Keep Taawon irraa gaafa Kibxataa ka'an. Karaarrattis dambaliin buubbee makate haga meetira 24 ol dheeratu isaan mudachuu danda'a.

Ijoolleen kutaa biyyaa Kaasaay, Rippablika Demokraatawaa Koongoo keessaa kunneen, jijjigaa gamoo kana keessatti taphachaa jiru. Naannoon kun waldhabdee barootaaf ture kanaan guddoo miidhamte. Image copyright AFP

Ijoolleen kutaa biyyaa Kaasaay, Rippablika Demokraatawaa Koongoo keessaa kunneen, jijjigaa gamoo kana keessatti taphachaa jiru. Naannoon kun waldhabdee barootaaf ture kanaan guddoo miidhamte.

Dhumarrattis, magaalaa guddoo Rwaandaa Kigaaliitti, taphataan kirikeet Ingiliiz duraanii Mikaa'eel Voogaanii fi taphtaan Afrikaa Kibbaa duraanii Herschelle Gibbs gaafa Sambata Duraa taphatan. Image copyright PA

Dhumarrattis, magaalaa guddoo Rwaandaa Kigaaliitti, taphataan kirikeet Ingiliiz duraanii Mikaa'eel Voogaanii fi taphtaan Afrikaa Kibbaa duraanii Herschelle Gibbs gaafa Sambata Duraa taphatan.

Suuraaleen AFP, EPA, PA fi Reuters irraa argaman

Mata dureewwan walitti dhiyaatan