Haramaayaa deebisuuf abdiin jiraa?
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Bishaan Haramaayaa baduu isaatiif eenyutu itti gaafatama?

Bulchiinsonni magaalota Harar fi Awwadaay, warshaan Biiraa Harar akkasumas hawaasni naannichaa itti fayyadama bishaanii qisaasama qabuun Haramaayaan akka baduuf gumaachaniiru jedhamus, amma yoonaatti bishaan kana deebisuuf abdiidhaan ala waanti lafa bu'e hin jiru.

Waraabbii viidiyoo: Habtaamuu Xibabuu

Kan gulaale: Yaadataa Birhaanuu

Mata dureewwan walitti dhiyaatan