Qondaaltonni olaanoo duraanii Kaataalaan abbaa seeraa Beljiyeemin gadhiifaman

Hoggantoonni duraanii Kaataalaan

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Ministiroota Kaataalaan afur poolisiitti harka kennatan

Hogganaan duraanii Kaataalaan Kaarles Pujidamoonii fi minsitiroonni duraanii afur abbaa seeraa Beljiyeem dhimmicha qorataniin bilisa akka bahan murtaa'e.

Abbaan seeraa kuni akka jedhanitti hoggantoonni duraanii eeyyama malee biyyaa bahu hin danda'an.

Ajaja hidhaa gamtaa Awurooppaa abbaa seeraa Ispeeniin gaafatame hordofeeti hoggantoonni kunneen poolisii Beljiyeemiif harka kan kennan.

Obbo Pujidamoon Kaataalaan bilisummaa waan labsite mormuun Maadriid bulchiinsa kallattii waan dabarsiteef Beljiyeemitti baqatani.

Haga dhaddachi haqaa Ispeen jiraatutti hin deebi'u jedhani ture.

Hoggantoonni shanan fincila, dubbi ummata kakaasuu fi baajata ummataa qisaasessan jedhuun himataman.

Hoggantoonni duraanii kunneen mana murtii Beeljiyeem argamutti guyyaa 15 booda dhiyaatu.

Hoggantoota kana Ispeenitti dabarsite kennuuf Beljiyeem guyyoota 60 qabdi, seera irratti mormiin yoo hin dhiyaanne garuu isa dura dabarfamani kennamuu danda'u.

''Waajjira abbaa-alangee Biraasalsin waaree booda gaafatameen namoonni hunduu yeroof akka hidhaadhaa gadhiifaman abbaan seeraa dhimmicha qorataan eyyamaniiru,'' jedha ibsi waajjira abbaa-alangee Beljiyeem.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Obbo Pujidamoon waajjira abbaa alangee Biraasals keessatti mul'ataniiru

Dhaabni siyaasaa obbo Pujidamoon akka jedhetti of-dabarsani poolisiif kan kennan ''adeemsa seeraa baqachuuf osoo hin taane falmachuufi. Kunimmoo Ispeenitti shakkisiisaa ta'uus Beljiyeemiti ta'uu danda'a.''

Ministirri muummee Ispeen Maariyaanii Raahoy torban darbe Kaataalooniyaa irratti bulchiinsa kallattii dabarsaniiru. Obbo Pujidamoon aangoo irraa buusuun paarlaamaan Kaataalaan akka diigamus taasisaniiru.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Deeggartoonni bilisummaa Kaataalaan waajjira abbaa alangee Biraasals fuuldura mormaa turani

Hoggantoonni shanan poolisii federaalaa Beljiyeemiif harka kan kennan yoo ta'u abukaatoowwan isaaniis waliin jiru.

Gaafa Dilbataa magaalota Kaataalaan garaa garaatti hidhamuu hoggantaa kanaa mormuun mormiin taasifamaa ture.

Namoonni siyaasaa saddeet himata walfakkaataa hoggantoonni kaan himatamaniin qoratamaa jiru.

Isaan alatti, rogeeyyonni lama hidhamani qoratamaa jiru.