Hojii 'liistiroo' irraa gara atileetummaatti
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

''Kophee haxaa'ee qarshii argadhuun iatileetii guddaa ta'uun fedha''

Kophee haaxaa'ee galii argatuun kan of bulchu Madihaanee Haayile, qarshii achirraa argatu qusatee atileetii guddaa ta'uu barbaada. Shaakala isaas halkaniin ka'ee sirriitti hojjata.