Ajeechaa Teksaas: Abbaan qawwee bara 2012'tti 'hosipitaala dhukkubsattoota sammuutii miliqe'

bakka yakki itti raawwate Image copyright Getty Images

Abbaan qawwee namoota waldaa dhaqan 26 Teeksaasitti ajjeesse bara 2012tti kilinika yaalii dhukkubsattota sammuutii baqachuu isaa gabaasni poolisii mul'ise.

Qondaaltoonni El Paasoo waggoota shaniin dura Keeliin qabanii turan 'ofiisaafi namoota kaaniifu nama hamaa' ta'usaa dubbatan.

Keeliin wayita humna Qilleensaa Ameerikaa keessa jirutti erga haadha warraa isaa kan duraa fi ilma buddeena isaa miidheen booda gara hosipitaalichaatti geefame.

Achiinisa ''ogganaa lolutummaa kallattii isaa irratti gocha ajjeechaa raawwachuuf ture,'' jedha gabaasichi.

Qondaaltoonnis himannaan yaalii ajjeechaa akka qawwee hinqabaane kan isa dhorku ture jedhu.

Bara 2012tti poolisiin El Paasoo buufata awutobisiitti ture kan Keelii qabeen, akka gabaasa poolisii irraa argameetti.

Qoondaaltoonni akka jedhanittis, Keeviin tajaajilawwan fayyaa amalaa Saantaa Terezaa, kan Niwuu Meksiikoo km 160 argamu ni baqate.

Image copyright Getty Images

Namni akka dhaabbaticha keessa bade dubbatees, Keeliin 'rakkina jeequmsa sammuu' akka qabu poolisiitti hime ture.

Innis 'osoo qaataa qawwee buu'uura Humna Qilleensaa Hollomaan irratti kaasuu qabamu isaa, gabaasichi ni eera.

Dhuma baruma sanaattis, mana murtii loltuutiin haadha warraafi mucaa buddeenaaa isaa ajjeechuuf yaaluusaatiin himatame itti murtaa'e.

Mana hidhaa humna qilleensaa Ameerikaa keessattis waggaa tokkoof hidhame.

Qorataan FBI akka Kibxata jedhanittis, bilbila mobaayilii Keelii saaquuf yaalaa jiru. Kunis maaltu akka ajjeechaa kanaaf isa kakaase baruuf ni gargaara jedhameera.

Image copyright Getty Images

Akka gaazeexaa Haawustan Kiroonikilitti, osoo ajjeechaan kun hinraawwatiin guyyoota shaniin dura ayyaana waggaa kabajuuf ijoollee isaa waliin waldaa 'First baptist Sutherland Springs dhaqee ture.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata