Pirezidantii itti-aanaan Zimbaabwee Mingaagwee baqatan

Emmarsan Maangaagwaa Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Emmarsan Maangaagwaa paartiin biyya bulchuu maqfameera jedhu

Pirezidantii itti-aanaan Zimbaabwee duraan Emmarsan Maangaagwaa , kan Kibtata darbee taayitaa isaanii irraa hari'atamanii turan walaansa fayyaatti qabachuun biyyaa baqachu isaanii tumsitoonni dubbatan.

Pirezidanti Roobarti namini waggaa 93, taayitaa koo fudhachuuf turee jechuu itti aanaa isaanii balaaleefatu.

''Mugaabeen yoom akka du'uu baruuf warra raajii himan kan waldaa apostilootaa bira dhaqaniiru. Garuu akka inni duree du'u itti himameera,'' jechuun ture Mugaabeen deegaroota isaatti Roobii darbe kan himan.

Giiftii duree Girees Mugaabee amma abba waarraa ishee bakka bu'uuf qopheeftuudha.

Aaddee Mugaabeenis itti aanaan pirezidaantii taayitaa isaanii irra akka kaafamaniif, ''bofti mataa isaa eessa rukutamu qabaata'' cheechuun dhiibbaa taasisaa turaniiru.

Amma isheen walgahii addaa paartii Zaanu-PF ji'a dhufuutiin akka itti-aantuu pireezidaantiitti ni mudanti jechuun eegamaa jirti.

Paartichis itti-aana pirezidaanti taayitaa irraa kan kaasee Roobii darbe ture.

Obbo Mugaabeenis itti aanaa isaanii kan duraa nama sharrii jechuun paarti keessatti warra kaannii balleessuu waan deemuufan akeekachaniiru. ubbataniiru.

''Nuti yeroo dheeraan dura waan inni barbaadu beekne turre. Garuu isa irraa isiin ittisaa turre. Anatti maxxanu isaatiin akkan gara pirezidaantummaatti dugdatti isa baadhu yaadee ture. Baruu, Indu'uus, taayitaas gadi hin lakkisu,'' jechuun waajiira Zaanu- PF Haaraaretti argamutti deegartoota isaaniif haasawa taasisaniiru.

"Warreen isa waliin walitti dhufeenya qaban kan biraa biras ni geenya jennee abdanna,'' jechuun itti ida'aniiru.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Mr Mugaabeen paartii isaanii keessaa shira uumtoota akka qulleessan akeekachisan

Mr Maangaagwee qaanaa dubbachu baatanis, barreefamni fuula shanii isaan akka barreefameefi mallatteefame raabsamees, Pirezidaantii Mugaabeef amanamaa turusaanii dubbata.

Innis namoota biraa ykn warra paartiin osoo hintaane, maatii nama lamaatiin maqa balleessaan irratti raawwatamu isaa dubbataniiru.

Gabaasichi itti aanaan Pirezidaantiichaa gara Zimbaabweetti deebii'uun Mugaabe fi haadha warraa isaanii paarticha to'achuun dhuunfate akka himatan dubbata.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Deegartoonno Addee Mugaabee akkasiin gammachusaanii ibsaniif

Kana malees, 'paartiin kan dhuunfaa miti' jechuun qondaaltota Zaanu-Pf paartiichi akka to'atamu heyyamu isaanitiif qeeqaniiru.

''Gocha maraatuu sababii garaa garummaa yaadaa ykn jireenya uummataa geedaruuf yaada gaarii qabaachu qofaatiin miseensa paartii ari'achuufi haquu kana diduu qabna,'' jedheera ibsichi.

Odeessa kana irratti dabalata