Dachii Cuquliisa II: Haroo ajjeessaa jala galaanaatti argamu
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Dachii Cuquliisa II: Haroo summaa'aa jala galaanaatti argamu

Ajaa'ibsiisaa kan ta'e qorannoon uumamaa BBC walitti -aansuun dhiheessu Blue planet II, waa'ee haroo summaa'aa jala galaanaa qabatee dhihaateera. Garmalee ashaboon guutuu kan ta'e haroon galaana jalaa kun beneeyyiin (lubbu qabeessonni) nyaata barbaachuuf jecha gad fagaatanii lixxisoo seenan yoo dafanii ol hin deebine du'aaf isaan saaxila.