Pirezidaantiin Faransaayi Maakroon dowwannaa Saa'udii eegalan

Mootiin Saa'udii Mohaammed bin Saalmaan fi Pirezidaantiin Firenchi Imaanu'el Maarkoon Riyaaditti . Suuraa Sdaasa 9, 2017 Image copyright AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Mootii Mohaammad bin Saalmaan fi Imaanu'eel Maakroon Kamisa Riyaadiitt wal arganiiru.

Pirezidaantiin Faransaayi Imaanu'el Maarkoon wayita daawwannaa hinkaroorfamiin Saa'udi Arabiyaatti eeglan, akka barbaachisummaa nageenyaa Libaanoon irratti cimsuun akka mari'atan dubbataniiru.

Kunis kan ta'e erga ministirri mumuchaa Lebaanoon Saad Haaririi guyyaa Sanbataa osoo Riyaad keess jiranu lubbuu isaaniif akka sodaatan dubbachuun taayitaa gadi lakkisaniin boodadha.

Kunis Mr Haaririi akka taayitaa gadi lakkiisaniif Saa'udiin dhiibbaan irratti taasifamu akka hin oliin shakkuu ummeera.

Mr Maakroonis erga gamtaan Sa'udiin ogganamu daandiiwwan deegarsa gara biyyaa waraan barbadooftee hunda cufaniiin booda waa'ee balaa Yeman ilaalchisee oggantoota Saa'udii walin cimsanii akka mari'atan dubbateera.

Daanggeessuun kunis erga misaa'elli gara Yamanii Riyaatiiditti dhokaafame Wiixataa kaase ture kan taasifame. Misaa'elloonnis dhiheenya magaala guddoo Saa'udiitti qubatan.

Saa'udiinis miidhaa sanaaf garee milishoota Libaanoon Hezibollaa Iraaniin gargaaramuu komattee turte.

UN ammoo daangaan cufame ka'uun yoo gargaarsi itti fufe malees, Yeman balaa beelaa jaarraa kana isa olaanaa namoonni miliyoonni beela'aniif saaxilamuuf jechuu akeekechisee ture.

haala gara biraatiin ammoo, Saa'udiin lammilee ishee Libaanoon keessatti argaman attatamaan gara biyyaatti akka deebii'aniif dubbatte turte.

Lammiilee Libaanoon baayyeenis biyyi isaanii wali diddaa saa'udi Arabiyaa abbaa aangoo olaanaa Sunnii fi Iraan Shi'aan ogganamu jidduutti miidhamuuf akka jirtu soodaataa jiru.

Osoo gara Saa'udiitti hin qajeeliin dura Mr maakroon haasawa Gamtaa Araboota Imireetiitti taasisaniin, Mootii Saaa'udi Mohaammad bin Saalmaa waliin marii kallatti akka gaggeessan dubbataniirtu.

Mr Maakroonis ''waa'ee barbaachisummaa tasgabbiifi gutummaa Libaanoon akka cimsan'' dubbataniiru.

''Fedhii koo qondaaltoonni siyaasaa Libaanoon hundumti bilisaan Libaanoon keessa akka jiraataniidha...jechuunis warreen oggantoota sodaachisan irratti ijannoo cimaa qabaachuudhaa,'' jedheera.

Pirezidaantiin Faransaayis Mr Haariir waliin walqunnamtii idilaawaa hintaane qabaataa turusaalleen dubbateera.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa taayitaa gadi lakkiisuun Mr Haariiri Libaanan keessatti tasgabbii dhabiinsa olaanaa baneera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata