Suuraalee filatamoo Afriikaa: Sadaasa 3-9, 2017

Suuraalee filatamoo Afriikaa torban kanaa

Sirna Abbissaa, ayyaana lammiileen Iverikoosti yaada dimokiraasiifi walqixummaa kabajataniidha. Sababni isaan maqaa kana keennaniif waan gaafii kana gaafataniifi: Nizineen lammii Gaanaa tunis ayyaana warra Ivoorikoositii kanarratti qooda fudhataa jirti. Kabajni Abissaa waggaa waggaan yeroo hunda jalqaba Onkoleessaatii hanga jalqaba Sadaasaatti kabajama. Sadaasa 04, 2017. Image copyright Huw Evans picture agency

Ayyaan qalbii didirachuufi gammachu kunis Magaalaa bashananaa Ayivoory Koosti qarqaraatti guyyaan Sanbataa kabajama....

Namoonni Nzeemaa sirna Abbissaa, yookaan ayyaana qalbii jijjirachuu jedhanii waaman irratti argamu. Sababni isaan maqaa kana kenaniif namoon iffatti waliif dhiifama taasisuun jaalala waan jaalala cimfataniifiidha: Image copyright EPA

Uummanni Nzeemaa sirna Abbissaa, jechuun mogaasan kabajataa jiru. Ayyaanichis maqaa kana kan argate sababii isaaan gaaffii gaafatanif.: Nzeemaan waggaa haaraa kanatti seenuun ni ta'aafi?...

Tibba kabaja ayyaanicha Baasaamitti Awuulaa TANOE Amoon mootichaa fi mucaa filatamtuun yoo batamaanii magaalaa Graand Baasaam keessa dababarfamu, Ivoorii koost 04, 2017. Image copyright EPA

Mootichaa fi mucaa filatamtuu 'kabajaan '' batamaanii magaalaa Graand Baasaam keessa yoo dababarfamanu.....

Sagalee dibbee wayita dhageesifamu, wayyaa faallaa (dhiirri wayya dubartii dubartiin wayyaa dhiiraa) uffachuun nama waggaa darbee keessa balleessee, waan gadhee irratti hojjate ykn aarse sana akkeessu. Wayita hundaaf dhiifammi godhamee booda, waliin seensa baraa haaraa gammachuun kabaju. Ivoorii Koost Sadaasa 04, 2017. Image copyright EPA

Sagalee dibbee wayita dhageesifamu, wayyaa faallaa (dhiirri wayya dubartii dubartiin wayyaa dhiiraa) uffachuun nama waggaa darbee keessa balleessee, waan gadhee irratti hojjate ykn aarse sana akkeessu. Wayita hundaaf dhiifammi godhamee booda, waliin seensa baraa haaraa gammachuun kabaju.

Artistii Afroobiit kan ta'e Laamojiin tapha isa magaalaa gudditti Naayijeeriyaa Lagoos, bakka agarsiisa daldala adduunyaa irratti agarsiise Sadaasa 4, 2017 Image copyright AFP

Guyyuma sana, artistii Afroobiit kan ta'e Laamojiin tapha isaa magaalaa gudditti Naayijeeriyaa Lagoos keessaa bakka agarsiisa daldala adduunyaatti agarsiise. Laamoojiin albamii isaa kan akka namicha artistii Feelaa Kuutii'tti hojjete gadhiisuuf karoora qaba.

Dargaggooti waldaalee Kristaana addaa addaa irra walitti dhufan amantoonni Zimbaabuwee wayita giiftii duree Graas Mugaabe magaalaa Haraareetti haasaa gootu dursuun do'ii faaruu agaarsiisan, Sadaasa 5, 2017 Image copyright AFP

Dilbataa: Lammileen Zimbaabuwee bakka ayyaana siyaasaa fi amantii itti kabajamuu Magaalaa guddittii Haraaree keessatti sirbaa fi faaruun dhiichisuu.

Waldaallee Kristiaanaa addaa addaa irra walitti kan dhufan amantoota biyya Zimbaabuwee wayita giiftii duree Graas mugaabe magaalaa Haraareetti haasaa dhaggeefatan, Sadaasa 5, 2017 Image copyright AFP

Namoota achitti walgahan keessaa irra caalaan namoota mana sagadaa kristaanaa lammi Zimbaabwee addaa addarraa irraa kan walitti qabamaniidha...

Deggeertoota pirezidaant Mugaabee, erga Emeersoon mangaagawaa taayittaa irraa ari'amee booda, Graas Mugaabee itti aantuu Pirezidaantii akka taatuuf deeggarsa isaanii agaarsiisan, Sadaasa 8, 2017 Image copyright AFP

Dameen dargaggoota paartii biyya bulchuu ZANU -PF dhangaa kana qopheessuun amanammummaa qaban giiftii duree Zimbaabwee kan taate Grees Muugaabee ibsu....

Prezidaant Mugaabeen haasaa haadha warra isaanii Graas Mugaabee wayita dhggeefatan, Zimbaabuwee, Sadaasa 8, 2017 Image copyright AFP

Isheenis abba manaa ishee umurii waggaa 93, Roobeert Mugaabee waliin achi jirti turte. Giifti dureen kunis abbaa warraa ishee booda aangoo pirezidaantummaa kan ishee gonfachiisuu haasaa aangoo cimaa gooteetti.

Mucaan waggaa 15 Muusxafaan Kaayiroo Magaalaa Masrii naannoo dulloomaa keessatti warshaa gogaa tokkicha hafe keessa kirrii adii maramaa baate deema, Sadaasa 07, 2017. Image copyright EPA

Kibxata: Mucaan waggaa 15 Muusxafaan Kaayiroo magaalaa Masrii naannoo dulloomaa keessatti warshaa gogaa tokkicha hafe keessa kirrii adii maramaa baate deema....

Saalaamaa, namni waggaa 76 Saalaamaan, abbaa qabeenyaa fi umurii waggaa torba irraa jalqabee warshaa gogaa kana keessaa hojjechaa kan tureedha, Sadaasa 07, 2017 Image copyright EPA

Namni wagga 76 Saalaamaan, abbaa qabeenyaa fi umurii wagga torbaa irraa jalqabee warshaa gogaa kana keessaa hojjechaa kan tureedha.

Qurxumii qabdoonni Liibiyaa magaalaa Triipoolii keessaatti bidiruusaanii akkanatti buufata qarqara galaanatti hidhu, Sadaasa 3, 2017. Image copyright EPA

Liibiyaa magaalaa Triipoolii keessaatti qurxummii qabdootii bidiruusaanii buufata qarqara galaanatti argamutti hidhu...

Namoonni Libiyaa gabaa qurxummii keessa akkanatti adeemu, Sadaasa 3, 2017 Image copyright Reuters

Qurxumiiwwan qabanis akkasitti gabaatti dhiheesu.

Meeshaa barreefamaa duraanii kan muusiyeemii poolisii magaalaa Kep Taawon, Afrikaa Kibbatti agarsiisa irra jiruudha, Sadaasa 09, 2017 Image copyright EPA

Kamisaa: Meeshaan barreefamaa kun muusiyemii poolisii magaalaa qarqara galaanaa kan taate Kep Taawoon, Afrikaa Kibbaattti agarsiisa irra jira...

Meshaa barreefamaa duraanii kan muusiyemii poolisii magaalaa Kep Taawoon, Kibba Afrikaa keessattti agarsiisa irra jiruudha. Image copyright EPA

Meeshaa barreefamaa duraanii kan muusiyemii poolisii magaalaa Kep Taawoon, Afrikaa Kibbaattti agarsiisa irra jiruudha.

Phaphaasii muummicha Kaantibuury Jaastiin Weelbi angaawoota siyaasaa bebeekamoo Keenyaa lamaan, Prezidaant Uhuruu Keenyaattaa fi mormituu isaanii, Raailaa Odiingaa mirga fi bitaa isaanii dhaabatanii. Naiayiroobi, Keeniyaa Sadaasa 5, 2017. Image copyright Reuters

Dilbata: Phaaphaasii muummicha Kaantibuury Jaastiin Weelbi, ayyaanneeffannaa hundeeffamuu waggaa 100ffaa waldaa Ol Seeyint, teesssuma olaanaa waldaalee Anglikaan Keeniyaa dhufanii turan. Lubi kun angaawoota siyaasaa bebeekamoo Keeniyaa lamaan, Prezidaanti Uhuruu Keenyaattaa fi mormituu isaanii, Raayilaa Odiingaa mirgaa fi bitaa isaanii wayita dhaabbatan.

Suuraaleen kunneen kan kenne: AFP, EPA, PA fi Reuters dha

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata