Kirkira lafaa Iraaq-Iraan: Kirkirri hamaan naannawa daangaa rukute lubbuu namaa 400'tti siqu galaafate

Fuuldura suuqii rukutame, wiirtuu kirkirichaa kan turte, Halaabjaa, Iraaqitti. Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Fuuldura suuqii rukutame, wiirtuu kirkirichaa kan turte, Halaabjaa, Iraaqitti.

Kirkirri lafaa maagnitiyuudii 7.3 daangaa biyyoota Iraanii fi Iraaq gama kaabaa kan rukute yommuu tahu, namoota 396'tti tilmaamamu ol galaafate, kanneen dhibbaan lakka'aman biroos miidhe.

Naannoo daangaa Iraan fi Iraaq keessatti, yoo xinnaate namoonni 400 ol kan lubbuu dhaban wayita ta'u namni 7,000 ol immo midhammni irra gaheera. , angawoonni miidiyaa biyyattiitti himan.

Angaawoonni Iraan immoo lammiilleen 413 ta'an kan naanno daangaa Iraaq jiraatan akka du'an dubbataniiru. Naannoo namoonni irra caalaa wal irraa fafagaatanii jiraatanitti immoo namoonni 9 wayita du'an dhibbootaan kan lakkawaman immoo miidhamni akka irra gahe angaawoonni dubbatu.

Balaan kun jiraattota irratti sodaa guddaa uume. Namoonni bayyeenis manaa baqachuun gara daandiiwwanitti bahaniiru.

Masjidoonni magaalaa guddoo Iraaq, Baagdaad keessa turanis, karaa sagalee guddistootaan (loudspeakers) kadhannaa dhageessisaa turan.

Namoota balaa kanaan galaafataman heedduun kana argaman magaalaa Saarpool-e Zahaab jedhamtu, kan daangaa irraa km15 fagaattee argamtu ta'uu, muummeen tajaajila balaa atattamaa Iraan, Pir Hoseen Koolivaand TV biyyattii IRINN irratti dubbatan.

Balaan kun yoo xiqqaate gandoota saddeet keessa kan gabaafame tahuu, hoogganaan Dhaabbata Baatii Diimaa Iraan, Moorteezaa Saalim dubbatan.

''Gandoonni biroos ifaa hinqaban, akkasumas tajaajilli bilbilaa addaan citeera,'' jedhan.

Goodayyaa suuraa Jiraattonni Baagdaad hedduun yeroo lafti hoollattu manaa baqachuun gara daandiiwwanii bahaniiru

Gareewwan gargaarsa kennan, sigiguun lafaa hojiisaanii irratti dhiibbaa uumaa jira jedhan, Mr Koolivaand.

Kirkirri kun kibba-lixa Haalaabjaa irraa km 30, daangaa Iraan irratti rukutuusaa, Dhaabbanni Ameerikaa US Geological Survey ibseera.

Kunis gadifageenya km 33.9 kan qabu yommuu ta'u, hollannaan kunis haga Tarkii, Israa'eliifi Kuweetitti illee dhagahameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan