Nabii Keeyitaa - Gaaboon fi RB Leeyipziig
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan