Koriyaa Kaabaa Koriyaa kibbaaf loluu barbaadu
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan