Magaalawwan Jarmaan keessatti fuurmaata mana fincaanii uumataa fiduuf waan godhame irraa maal baranna?
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Rakkoo manneen fincaanii uummataa magaalota Jarman furuuf malli dhahame

Rakkoo mana fincaanii uummataa magaalawwan Jarman keessatti furuuf manneen daldalaa kan akka Kaaffee, manneen nyaataa fi dhugaatii; mootummaa naannoorraa kaffaltii argachuun uummataaf akka banaa godhan mala wixiname hordofuun manneen daldalaa hedduun qooda fudhachuuf fedheen galmaa'aa jiru.