Jaalala barbaacha
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Qaama miidhamtoonni lameen wal jaalatan gaa'ila hundeessani

Ruupaam Kumaarii fi Raajikumaar Siing qaama miidhamtoota yoo ta'an namoota amansiisanii wal fuuchuuf yeroo dheeraa itti fudhate. Haa ta'u malee gara fuulduraatti ilaalcha namoonni qaama miidhamummaa isaaniirratti qaban jijjiiruu barbaadu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan