Mala aartii 'falafalaa' mana waaqeffannaa irraa baratamu
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Ogummaa fakkii halluu baala, hidda, biyyee fi kannen birootti fayyadamuun kaafamu

Manneen amantaa bakka waaqa itti waaqessan qofa osoo hin taane bakka namoonni amala gaarii itti horatan fi ogummaa gara garaallee itti horatanidha. Artiistiin kunis ogummaa fakkii 'waabeekaa' waggaa 3'f mana amantaa keessatti barate.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan