Filannoo garee taphattoota ciccimoo torbee kanaa: Oozil, Saancheez fi Saalaah

Xiinxalaa kubbaa miilaa

Gaarz Kiruuksiin

Image copyright BBC Sport

Maanchistar Siitiin Leestar Siitii 2-0, Maanchistar Yunaayitid Niiwukaasiliin 4-1 moo'uun dursummaa isaanii yoo cimsan Arsenaal 2014 booda yeroo jalqabaaf darbii Kaaba Landaniin injifachuun qabxiisaanii fooyyeffatanii jiru.

Mohaammad Saalaadhaan kan kaka'an Liivarpuulis Saawuzihaapitaniin 3-0 yoo moo'an Eevartan boodaa ka'uun Kiriistaal Paalsaas waliin 2-2 walqixa ba'ee jira.

Galchii eegaa - Hiiwureeloo Goomeez (Waatfoord)

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Goomeez kubbaa 5 galchii ta'an qolee jira, kan isa caaluun galchi eegaa Siwaansii Faabiyaniskii qofa dha (6)

Goomeez tapha Weestihaam waliin taasisan irratti galchiin osoo itti hin lakkaa'amin ba'uuf kubbaa 5 qoleera.

Galchi eegdonni garee isaanii moo'amuurraa hambisuuf dirree seenu gaafa sana godhanis gammachuu hunda caaludha.

Kubbaa lama Arnaatooviich irraa qole ammoo waan Boorana keessa hin jirre dha.

Ittisaa - Kiriistiyaan Kaabaaseel (Waatfoord)

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Kaabaaseel tapha weest Haam irratti qabxii 10 keessaa 8 kan argate yoo ta'u kubbaa 6 ittisuu danda'eera

Taphoota torbee kanaatiin ittistoonni kubbaa galuu malan yoo deebisan argeera, garuu kan akka Kaabaaseel gaariin hin turre.

Haala ittisaa miira garee faallaa cabsu ture kan mullise.

Ittisaa - Shikoodraan Mustaafii (Arsenaal)

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Mustaafiin galchii jalqabaa Arsenaal lakkoofsisuurra darbee kubbaa 14 ittiseera, kan ittiin qixaatu taphataa Boornimaz Akee qofaa dha

Mustaafiin ittistoota 3 kan Tootanhaam diigee seenuu hin danda'u ture. Garuu sochii bareedaa akka sanaa yoo uumuu dandeesse, sun hiika qabaa? Yeroo tokko tokko taphataan Jarman kun gaafa biraas sochii akkasii agarsiisuu danda'aa laata? Jettee gaafachuu malta.

Deebiin isaas: egaa kun kubbaa miilaati kan jedhu dha.

Mustaafiin kubbaa sana yoo lakkoofsisu taphaan ala turee? Akka ragaan viidyoo agarsiisutti, eeyyee, dha. Garuu sun rakkoo Mustaafii hin turre, Tootanhaamis qabxii galmaa'eef komachuu hin danda'ani.

Ittisaa - Viinseent Kompaanii (Maanchistar Siitii)

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Koompaaniin kubbaawwan %95 sirriitti kan kenne yoo ta'u, kubbaa 5 ammoo ittisuun caalmaa garee irraa qaba

Jabaataa, itti fufiinsa kan qabu, amanamaa, fi gidduu ittisaarra kan jiru, taphataa akkasiitiin taphataa cimaa adduunyaa kanaa jedhuun. Kana caalaa maal jechuutu narraa eegama?

Taphataa Gidduu - Keevin Da Biruuyine (Maanchistar Siitii)

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Da Biruuyine galchiiwwan Piriimeer Liigii 50 keessaa haraka qaba (16 lakkoofsisuun, 34 kennuun). Kanas taphoota 76 irratti kan milkeesse, seenaa PL keessatti isa ariifataa dha

Osoo Caamsaarra ta'uun hafee amma taphataa cimaa bara kanaa filadhu naan jedhanii, Keeviin Da Biruuyine laphee guutuunan filadha. Kanas namni mormi jira jedhee hin yaadu.

Maanchistar Siitii keessumaa Da Biruuyine irraa wanti ilaa jirru, aartii dha.

Iddoo amma jirurra ga'uuf yeroo itti fudhatee jira. Kan harkaa qabu ammoo leenjisaa taphataa cimaa adduunyaa kanaa isa taasisuu danda'u dha.

Taphataa Gidduu - Pool Poogbaa (Maanchistar Yunaayitid)

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Poopgabaan taphoota 6 irrati hirmaaterratti galchiiwwan 8 keessaa harka qaba (4 lakkoofsisuun, 4 ammoo kennuun)

Haala rifeensaa fi agarsiisa shubbisaaf yeroo hin qabu. Isaan kan iddoo dorgommii miidhaginaati.

Kan na bohaarsu, taphataa kubbaa miilaa sochiiwwan ajaa'ibaa yeroo mullisu dha.

Poogbaan gara dirreetti deebi'uunsaa tapha Niiwukaasil waliin taasisan irratti gumaata guddaa qabaachuun isaa shakkii tokko hin qabu, miidhagaas ture.

Gareewwan ciccimoo irratti sochii kana akka agarsiisuuf nan fedha, yeroo waan qabuufis kanaaf shakkii hin qabu, Poogbaan garee faallaa ni barbadeessa.

Taphataa Gidduu - Meessuut Oozil (Arsenaal)

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Bara 2013 PL keessatti taphachuu erga eegalee kubbaa galchiif ta'u 45 mijeessee kenneera. Kan taphataa kamiiyyuu caala

Tapha Tootanhaam irratti gama Arsenaalirraa, dadhabaa dha, taphataa garee miti, fedhii hin qabu komii jedhu hin dhageenye.

Kanin arge yeroo deeggartoonni taphataa gahumsa cimaa agarsiise kanaaf dhaabbatanii faarsani dha.

Taphataa Gidduu - Mohaammad Saalaah (Liivarpuul)

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Mohaammad Saalaah taphataa Liivarpuul kamiyyuu caalaa galchii 9 bara kanatti lakkoofsiseera

Taphataan kun gahumsa addaarra jira. Saalaah taphoota jalqabaa Piriimeer Liigii irraatti galchii 9 lakkoofsisee jira.

Akka taphatu nan beeka, garuu akkasitti galchii fuulduratti guutuu ta'a jedhee yaadee hin beeku. Akka taphataa galchii lakkoofsisuun amala isaa hin taane tokkotti kun waan ajaa'ibaati.

Galchiin jalqabaas adduma turte, roga irraa ka'ee dhufuun haala sanaan lakkoofsisuun isaa cimina isaa mullisa.

Taphataa Fulduraa - Eedan Haazaard (Cheelsii)

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Haazaard, Antooniyoo Kontee jelatti taphoota 16 irratti galchii lakkoofsisuu danda'eera, taphoota kunneen hundas moo'anii jiru

Haazaardiin akka taphataa fuulduraa lammaffaatti ilaalee hin beeku, ammaaf akkasitti taphachaa jiraatus. Akksitti sodaachisaa ta'ees argamee waan beeku hin se'u.

Alvaaroo Mooraataa waliin hedduu kan walsiman fakkaatu. Sirriitti wal ilaalu, hiriyyummaan isaanii tapharraa taphatti dabalaa jira.

Taphataa Fulduraa - Kaaluum Wiilsan (Boornimaz)

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Wiilsan Piriimeer Liigii baranaa irratti haat-tiriikii lakkoofsisuuf taphataa Iingilaand jalqabaa ta'eera.

Wiilsan Piriimeer Liigii baranaa irratti haat-tiriikii lakkoofsisuuf taphataa Iingilaand jalqabaa ta'eera.

Galchii sadii lakkoofsistee ammoo, garee cimaa koo torbee kanaa keessatti hammatamu dhabuun haqa natti hin fakkaatu.

Forward - Alexis Sanchez (Arsenal)

Taphataa Fulduraa - Aleeksiis Saancheez (Arsenaal)

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Bara 2014 gara PL erga dhufee galchiiwwan 79 irratti kallattiidhaan hirmaateera, (55 lakkoofsisee 24 ammoo kenneera), kanaanis Arsenaal keessaa kan ittiin qixxaatu hin jiru7

Tootanhaam gaafa taphicha jalqaban qabxii tokko argachuun gahaa dha waan jedhanii dirree seenan fakkaatu ture, Arsenaal ammoo akka waan jireenyi isaanii tapha kana irratti hundaa'eetti ture.

Taphataan Chiilee kun ammoo gahumsa taphattoonni ciccimoo adduunyaa qofti agarsiisuu danda'an agarsiisuun tapha qabxii qofa argachuu irratti hin xiyyeeffanne kana akka injifatan taasiseenii jira.