Godaantonni Libiyaatti 'gabaa garbaatti' gurguramuun mormii guddaa kaaseera

Godaantota Afriikaa Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Dhaabbanni Godaantotaa Idiladdunyaa (IMO) Libiyaatti garbummaan akka jiru odeeffannoo sassaabeera jedha

Gamtaan Afriikaa (AU) erga gabaasni viidiyoo godaantonni Afriikaa, gabaawwan garbaa Libiyaatti ennaa gurguraman agarsiisu bahe booda, aarii qabu ibseera.

Viidiyoo CNN'n torban kana gadhiifame kun, dargaggoonni oyruu keessa akka hojjetaniif wayita gurguraman agarsiisa.

Dura taa'aan AU, Pireezidantiin Giinii Alfaa Koondee, daldala ''balfamaa yeroonsaa itti darbe'' kanarratti kan qooda fudhatan seeratti dhihaachuu qabu jedhaniiru.

Godaantonni Awurooppaa gahuuf yaalan kunniin, daddabarsiitotaan qabamuun dirqamaan, kaffaltii muraasa yookaan kaffaltii malee hojjechuuf akka dirqisiifaman dubbatu.

Viidiyoon CNN kun Libiyaa, iddoo hin beekamnetti, dargaggoonni Nijeeriifi biyyoota Sahaaraan gadii biroo wayita Dolaara 400'n (Birrii 10,000tti) gurguraman agarsiisa.

''Gochoonni gabrummaa ammayyaawaa dhaabachuu qabu, Gamtaan Afriikaas humna isaatiin yalii barbachisu taasisa,'' jedhan Obbo Koondeen.

Libiyaanis dhimma kana qorachuu jalqabuu ishee, CNN gaafa Jimaataa gabaaseera.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Godaantonni kumaatama hedduu, waggaa waggaan Awurooppaa gahuuf Mediteraaniyaan qaxxaamuru

Ebla dabre, Dhaabbanni Godaantotaa Idiladdunyaa (IMO), Libiyaatti garbummaan jiraachuu odeeffannoo sassaabeera jedha

IOM'tti dursaan ergama Libiyaa Osmaan Belbeysii akka BBC'f himetti, yeroo tokko tokko godaantonni kunneen gatiin kan baafamuf, akkaataa dandeettii isaaniitiin.

''Maallaqa kaffalana hin qaban, maatiin isaanis qarshii gaafataman kaffaluu hin danda'an. Kanaafuu, bu'aa irraa argachuuf, gurguru,'' jedheera.

''Garaagarummaan gatii dandeettii keerratti hundaa'a. Yoo ati oogummaa qabaatte, fakkeenyaaf oogummaa fakkiii kaasuu, yookaan kaannee biroo qabda taanaan, gatiin kees akkasuma dabala.''

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata