Filannoo Keniyaa: Manni murtii injifannoo Uhuuruu Kenyaataa mirkaneesse

Abbootii mutii mana murtii olaanaa Keeniyaa Image copyright AFP

Manni murti olaanaa Keeniyaa injifannoo Uhuuruu Keenyaataan filannoo pireezidantummaa irra deebii baatii darbee irratti argatan mirkaneesse. Filannicha irratti paartiin mormituu hin hirmaanne.

Abbootiin murtii ol-iyyannoo lama filannichi akka haqamuuf dhiyaate kuffisanii jiru. Kunis Uhuuruun torbee dhufu yeroo lammataaf pireezidantii ta'uun akka kakuu raawwatan karra baneefii jira.

Manni murtii murticha dirqisiifame murteesse, kanaafis mootummaa haaraaf beekamtii hin kenninu jedhe paartiin mormitootaa Raayilaa Odiingan durfamu.

Uhuuruu Keenyaataan namoota dhibbeentaa 39 sagalee kennan keessaa harka 98 argachuun injifatan.

Filannoon jalqaba Hagayya keessa adeemsifame rakkoolee qaba jechuun manni murtii haqee ture.

Gareeleen mirga hawaasaa, komishiniin filannoo kaadhimamtoonni haaraa akka qooda fudhatan waamicha hin goone jechuun filannoon lammataa kunis akka haqamuuf barbaadanii turan.

Abbootii murtii 6 bakka bu'uun murticha yoo beeksisan, Abbaan murtii olaanaa Deevid Maaragaa wanti jedhan: "Manni murticha sagalee guutuun ol-iyyannoowwan dhiyaatan fudhatama akka hin arganne murteessee jira."

Filannoo marroo lammataaf adeemsifame booda haalli nageenya biyyattii yaddessaa ta'ee jira.

Torbee darbee wayita poolisiin kora paartii mormitootaa NASA bittinneessuuf tarkaanfii fudhatetti, magaalaa guddittii biyyattii Naayiroobii keessatti namootni 5 ajjeefamanii turan.

"Nuyi warri NASA osoo murteen kun hin kennamiin, mootummaan kun mootummaa seera qabeessa miti, kanaaf beekamtii hin kenninuuf jenne ibsaa turre. Murtii kanaan ejjennoon keenya kun hin jijjiiramu," jechuun gorsaan Raayilaa Odiingaa, Saaliim Loone ibsa kennan.


Lammiileen Keeniyaa karaatti bayan

Toomii Olaadiippoo - Gabaasaa dhimma nageenyaa Afriikaa BBC, Nayiroobii

Image copyright AFP

Murtiin mana murtii olaanaa biyyattii lammiileen biyyattii hedduun gara daandiitti akka bahan taasise, gariin murticha mormuun, gariin ammoo deeggaruun.

Bakkeewwan deeggartoonni paartii biyya bulchaa jiru jiranitti gammachuu ibsannaatu ture, bakka deeggartoonni mormituu heddummatanitti ammoo mormiitu ture.

Murtiin kun injifannoo Uhuuruu Kenyaataa haa mirkaneessu malee, wal-dhabdee jiru hin furre.

Uhuuruu Keenyaataa biyyaa bakka lamatti gargar qoodamtee jirtu tokkoomsuuf hojii cimaatu isaan eeggata.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan