Hojii pirezidantummaa waggoota dheeraa Roobart Mugaabee suuraan

Roobart Mugaabeen Yuunivarsiitii Haraaree irraa Doktorummaa kabajaa argatan bara 1984

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Roobart Gabri'eel Mugaabeen mana baruumsa miishiniitti erga baratanii booda barsiisummaan Yuunivarsiitii Fort Haar, Neelsan Maadellaan itti baratanirraa eebbifaman. Bara 1958 hojii gara Gaanaa deeman.

Salalii Haafroon 1955 (B), Roobart Mugabe 1976 (M)

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Achittis mara 1961 bultii kan waliin dhaaban Saalii Haafroon waliin wal baran. Osoo inni namoota sabboonummaa gurrachotaa qabaniin hin filamiin dura, isheetu hirmaannaa siyaasaa cimaa qaba ture. Boodarra mootummaa Roodezhiyaan waan hidhameef awwaala ilma isaa irrattillee argamuu hin dandenye.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Bara 1974 erga mana hidhaatii bahanii, namoota sirna gita bittaa gartuu bicuu irratti waraanaa gaggeessan keessaa beekamtii argatan, Jooshuwaa Nikoomoo waliin.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Marii nagaa Biriteeyin qopheessiteen hidhannoo hiikkachuuf waliigalan. Dhaaba 'patriotic front' hundeessuun filannoo Guraandhala bara 1980 gaggeeffame injiftatan, kunis warra lixaa ajaa'ibsiisee ture.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Filannicha torban jaha qofa dursanii jiruu baqaa waggoota 10'f irra turan irraa gara biyyatti kan deebi'an Roobart Mugaabeen, Mootummaa waalta'aa uumuun, Ministira Muummee ta'an.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Waggoota jalqabaa aangootti dhufan, hoggantoota addunyaa gurguddoon beekamtii argatanii turan. Fiidal Kaastiroon bara 1986 isaan daawwatanii turan.

Madda suuraa, PA

Ibsa waa'ee suuraa,

Ministira Muummee UK kan turte Maargaaret Taachar waliinis hariiroo cimaa qabu ture - jalqabarraa diina isaanii kan turan warra adii waliin imaammata araaraa qabeenyi isaanii akka jalaa hin tuqamne taasisu hordofu turan.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Haati warraa isaanii jalqabaa akkuma duuteen, bara 1996 barreessituu isaanii Girees Maruufuu ijoollee lama irraa godhatan fuudhan. Bara 1990'n keessa waraana Riippabliika Diimokiraatawaa Koongoo keessa ture irratti hirmaachuun diinagdee biyyattii daran miidhe.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Bara 1997 hidhattoonni Mugaabee deeggaran lafa qonnaa warra adiin dhuunfatamee ture weeraruu eegalan. Kunis erga mootummaan UK Toonii Bileeriin durfamu marii riifoormii lafaa biyyattii keessaa of baaseenbooda ture.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Paartii isaanii Zanu-PF jedhamuun waggaa waggaan guyyaa dhaloota isaanii kabajuuf sirna guddaatu qohaa'a.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Kunis Keekiiwwan gurguddoo maallaqa hedduun hojjachiisuu dabalata

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Beekamtiin qaban yeroo gara yerootti gadi bu'aa dhufee bara 2008 filannoo irratti injifataman.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Lammiileen biyyattiis aangoo akka gadi dhiisu gaafachuu eegalan.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Haa ta'u malee hanga haati warraa isaanii gara aangootti dhufuu akka barbaaddu mirkaneeffatanii tirbee darbe keessa biyyattii to'ataniitti humni waraanaa biyyattii Mugaabeef amanamoo turan.

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Humni waraanaa biyyattii to'atus, Mugaabeen aangoo gadi dhiisuu didan. Eebba barattootaa yuunivarsiitii haraaree irrattis argamanii haasawa godhanii turan.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Boodarra garuu, hiriira mormii cimaa fi seera baastonni adeemsa aangorraa isaan buusuu wayita eegalan aangoo gadi dhiisuu isaanii beeksisan. Kunis lammiilee biyyattii hedduu biratti gammachuun simatame.

Suuraaleen hundi mirgi abbeentaa eerameera.