Battala Loltuun Kooriyaa Kaabaa K. Kibbaatti baqate
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan