Ogeessa fiilmii Oromoo
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Biyya kanatti wanti salphaadha jedhee yaadu, baqataa jedhamee waamamuu qofa.

Gammadoo Jamaal baqattummaan biyya itti jiraatu Noorweeyitti fiilmiiwwaniifi kiliippota sirbaa hojjachaa jira. Ogeessota akkasaa aartii Oromoo keessa jiraniifi kan eegaluuf jedhaniif ergaan qaba jedha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan