Tilmaama taphoota Pirimeer Liigii har'aafi boru taasifamanii

Tilmaama Laawroo Image copyright BBC Sport

Eevartaniif dubbiin kana caalaa ulfaachuu danda'aa laata? Deeviid Mooyes gara mana isaanii duriitti Weest Haamiin qabatanii yoo imalan, akkas akka ta'u barbaadu natti fakkaata.

Evartan gama isaaniitiin erga Saawuzhaampitaniin 4-1 injifatamanii booda leenjisaa hin arganne.

Xiinxalaan kubbaa miilaa BBC Laawuroo, waa'ee Eevartan waan gaarii yaaduun waan danda'amu hin fakkaatu jedha, dubbiin harkaa baddee jirti, mo'amuu akka hin dandeenye agarsiisuun itti ulfaateeras jechuun.

Tilmaama Laawuroo

KIBXATA

Biraayitan fi Kiriistaal Paalaas

Kiriistaal sa'aatii dhumaatti galchii argamteen injifannoo yeroo dheeraaf hawwaa turan argataniiru, Biraayitan gama biraatiin Maanchistar Yunaayitidiin moo'amuun isaanii miira carra dhabeessummaa isaanitti uuma.

Taphni kun ulfaataa ta'a jedhee waanan yaaduuf, qabxii ni qooddatu natti fakkaata.

Tilmaammii Laawuroo: 1-1

Leestar fi Tootanhaam

Tootanhaam tapha Weest Biroom irratti sochii gaarii mullisuudhaabaatanus, hanga yoonaatti dirreen ala riikoordii gaarii waan qabaniif ni moo'u jedheen yaada.

Tilmaammii Laawuroo: 0-2

Image copyright AFP

Waatfoord fi Maanchistar Yunaayitid

Tapha darbeen Niiwukaasil irratti injifannoon gonfatan baay'ee kan ajaa'ibsiifatamudha. Bara darbe Viikaareej irratti Yunaayitidiin injifachuu isaaniitti ni fayyadamu jedheen yaada.

Yunaayitiditti rakkoo ni uumu jedhee yaadus, gareen Mooriinhoo itti ulfaachuunsaa hin oolu.

Tilmaammii Laawuroo: 0-2

Weest Biroom fi Niiwukaasil

Niiwukaasiloonni taphoota 4 walitti aansuun moo'amuu isaaniitiin ofitti amanummaa xiqqoo waan qabaniif, kilabiin kamuu taphachuuf hin sodaatuuni.

Leenjisaan isaanii Toonii Puuliis erga ari'amee booda yeroo jalqabaaf dirree isaanii irratti kan taphatan Weest Biroomis dubbiin itti cimuu mala.

Tilmaammii Laawuroo: 2-1

ROOBII

Arsenaal fi Haadarsifiild

Arsenaal Barnileey moo'aniiru, kun ammoo salphaa itti ta'a jedheen yaada.

Haadarsifiild Siitii irratti rakkoo xiqqoo uumanus, galchii Istaliing sa'aa dhumaatiif harka kennanii jiru. Sochiin sunis humna guddaa waan irraa fudhate natti fakkaata.

Tilmaammii Laawuroo: 3-0

Boornimaz fi Barnileey

Taphni kun gareewwan lama haala gaariin taphachaa jiran gidduutti dorgommii taasifamu waan ta'eef kan injifatu tilmaamuun rakkisaa dha.

Tilmaammii Laawuroo: 1-1

Cheelsii fi Siwaansii

Siwaansiin kilaboota hundaa gad garee galchii muraasa lakkoofsisani dha - taphoota 13 irratti galchii 7 qofaan.

Kun akka jijjiiramuuf hojjachuu malu, garuu ani firii tokko qofaatu natti mullata.

Tilmaammii Laawuroo: 2-0

Eevartan fi Weest Haam

Roonaald Kuuman erga ari'amee torbee shan lakkoofsisu leenjisaa dhaabbataa osoo hin aragatin turanii torbee darbe ciruma leenjsaa yeroo kan ari'an Eevartanoonni, wanti hundi harkaa badeera.

Gara fuulduraatti deemanii taphachuus ta'e ittisuudhaan ciminni isaanii gadi bu'aa dha.

Tilmaammii Laawuroo: 0-1

Maanchistar Siitii fi Saawuzihaapitan

Torbee darbe Eevartan irratti cimina guddaa agarsiisanus, Maanchistar Siitii waliin dubbiin itti ulfaachuu hin oolu.

Tilmaammii Laawuroo: 2-0

Istook Siitii fi Liivarpuul

Istook akkuma kana duraa falmii cimaa taasisuu danda'u, garuu Liivarpuul itti ulfaatu jedheen yaada.

Liivarpuul haala tapha darberraa of fooyyessanii dhufnaan, qabxii 3 ni argatu jedheen yaada.

Tilmaammii Laawuroo: 1-2

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata