Mana barumsaa 'yaadannoo' ilma isaanii du'eef maatiin Ingilaand Maqaleetti hundeessan

Maakis (bitaa fi Kaatiriin (mirga)
Goodayyaa suuraa Maakis fi Kaatiriin yaadannoo ilma isaniif mana baruumsaa maqaleetti hundeessan

Lammiin Ingilaand Maakis Roobiinsan wanti gaddisiisaan irra ga'eera, ilmi isaanii waggaa shanii Niikoolaas jedhamu boolla bishaan daakaa keessa seenee jalaa du'e

Mucaa isaanii dhabuu isaaniitiin hedduu miidhamanii jiru. Halkanii guyyaa kan yaadan waa'eesaa ture.

Dubartiin Kaatiriin jedhaman ammoo waggoota 20 dura, Itoophiyaa daawwatanii wayita deebi'anitti, amala namaafi waan argan ajaa'ibsiifatanii deeman.

Kana gidduutti Maakis haadha warraa isaanii waliin adda ba'anii waan turaniif Kaatiriin waliin walbaranii wal jaalachuun gaa'ila hundeessani.

Aadde Kaatiriin abbaan warraa isaanii gadda du'aatii mucaasaaniitiin baay'ee miidhamanii waan turaniif, kottu qalbiin kee akka boqotuuf gara Itoophiyaatti haa deemnu jechuun fidanii dhufan.

Turtii Itoophiyaatti taasisaniin, yaadannoo ilma isaaniif ta'u hojjachuuf yaadanii nama isaan daawwachiisaa ture Salamoon Bariheef qoodani.

Naannoo Tigraay keessatti namoonni kumaatama hedduu waraanaan miidhamni irra ga'ee jiran waan jiraniif waldaa namoota kunneen gargaaruuf dhaabbate waliin akka hojjataniif yaada dhiheesseefii wal qunnamsiiseen.

Kanaan kan walii galan Maatiin kun, dhaabbata gargaarsaa 'Reeyinboow foor Chiildiran' jedhu dhaabuun magaalaa Maqaleetti oolmaa daa'immanii banani.

Mana barumsaa kanatti %75 daa'imman maatii waraanaan miidhaman irraa dhufan kan itti baratan yoo ta'u, kan hafan ammoo naannoorraa kan walitti dhufani dha.

Manni barumsaa kun gargaarsa Maakis fi Kaatiriin Roobinsaniin kan gargaaramu ta'ee abbummaa seeraa Waldaa Miidhamtoota waraanaa duraanii jalatti galmaa'e.

Qarshiin adduunyaarraa walitti qaban hojiirra oolaa jiraachuu kan hubatan jarri kun lameen, mana barumsaa sad. 1ffaa banani.

Akkasitti kan eegale manni barumsaa kun, gara sad. 2ffaatti guddatee barattoota 1,460 keessummeessaa jira.

Laaboraatoorii hammayyaawaa beekamtii ministeera barnootaa argate kan qabu manni barumsichaa, manneen barnootaa adda duree 5 naannichaa keessaa tokko ta'eera.

Barattoonni kilaboota aartii fi ispoortii keessatti kan hirmaatan yoo ta'u, gareen muuziqaa mana barumsichaa waltajjiiwwan gurguddoo irratti hojii muuziqaa dhiheessuu irratti argama.

Manni barumsichaa amma gara wiirtuu leenjii teekniikaafi ogummaa olaanaatti akka guddatuuf hojjatamaa kan jiru yoo ta'u, Yunivarsiitiin Maqalee Makis fi Kaatiriin Roobiinsaniif Dooktoreeta kabajaa kennee jira.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan