Saroonni kunniin haxxiffachuu qofa miti, haasa'aa jiru malee.
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan