Ramaddii Waancaa Addunyaa har'aa: Akkamiin raawwata?

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Ramaddiin Masaraa Mootummaa Raashiyaa Kireemiliinitti ba'a

Ramaddiin garee Waancaa Addunyaa 2018, galma agarsiisaa Masaraa Mootummaa Raashiyaa Kireemiliinitti bahe.

Dorgommiin kun Waxabajjii 14 hanga Hagayya 15, 2018'tti Raashiyaatti geggeeffama.

Biyyoota Afriikaa shanan, Masrii, Morokoo, Naayijeeriyaa, Senegaal fi Tuniiziyaa dabalatee gareewwan 32 waltajjii kanaaf kan darban.

Akkamiin ba'a?

Waltajjiin carraa baasuu kun Taphataa Iingilaand duraanii fi dhiheessaa BBC kan ta'e Gaarii Liineker fi Gaazexessituu Raashiyaa Maariyaa Komaandinaayaa dhaan keessumeeffama.

Gareewwan kunneen sadarkaa FIFA Onkololeessarra turerratti hundaa'uun carraaf kaa'amanii jiru. Saanduqawwan gareewwan 8 qaban qophaa'aniiru. Biyyi qopheessitu Raashiyaan, biyyoota 7 sadarkaa 1-7 keessa jiran waliin kaa'amte.

Kan sadarkaa itti aanu saddeet keessa jiran, saanduqa 2ffaa keessa, kan biroo saddeet ammoo saanduqa 3ffaa akkasumas warreen sadarkaa gadi aanaarra jiran, saanduqa 4ffaa keessa kaa'amanii jiru.

Gareen tokko saanduqa tokko keessaa akka carraatti baafamaa ramaddii garee keessa kaa'ama. Kunis hanga garee A-H guututti yeroo saddeetiif irra deddeebi'ama jechuudha.

Ardii tokkorraa gareewwan dhufan, Awurooppaa osoo hin dabalatin, garee tokko keessa hin seenani. Gareewwan Awurooppaa lamaa olis ramaddii tokkotti seenuu hin danda'ani.

Mee eenyufaatu darbe ?

Saanduqoota Waancaa Addunyaa
Saanduqa 1 Saanduqa 2 Saanduqa 3 Saanduqa 4
Raashiyaa (qopheessituu) Ispeen (8) Deenmaarki (19) Sarbiyaa (38)
Jarman (sadarkaa FIFA 1) Peruu (10) Ayislaandi (21) Naayijeeriyaa (41)
Biraaziil (2) Siwiitzerlaand (11) Koostaarikaa (22) Awustiraaliyaa (43)
Poorchuugaal (3) Inglaand (12) Siwiidin (25) Jaappaan (44)
Arjentiinaa (4) Kolombiyaa (13) Tuniiziyaa (28) Morookoo (48)
Beeljiyam (5) Meeksiikoo (16) Masrii (30) Paanaamaa (49)
Poolaand (6) Uruguwaay (17) Seenegaal (32) Kooriyaa Kibbaa (62)
Firaansi(7) Kirooshiyaa (18) Iraan (34) Saawudii Arabiyaa (63)

Adeemsi carraa baasuu kun akkuma geggeeffamuun jala jalaan isin biraan geenya, nu hordofaa.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan