Abbaan seeraa Masirii dubartoonni jiinsii ciccitaa uffatan dirqamaan gudeedamuu qabu waan jedhaniif hidhaman.

Nabiil al Wahsh kanaan duras ajjeechaa Holokoost haalee ture
Goodayyaa suuraa Nabiil al Wahsh kanaan duras ajjeechaa Holokoost haalee ture

Abbaan seeraa Masirii tokko dubartoonni jiinsii ciccitaa uffatan dirqisiifamanii gudeedamuun adabamuu qabu jechuusaatiin hidhaa waggoota sadiin adabame.

Kana malees Nabiih al-Waahish, namni ejjennoo duudhaa eeggachuun beekamaa ta'e kun, paawondii Masirri 20,000 (£839; $1,130) adabameera.

Abbaan seeraa kun kan kana dubbate marii agarsiisa TV irraatti Onkoloolessa keessa yeroo wixinee seeraa dhimma sagalgalummaarratti falmiin tokko gaggeeffame ture.

"Yeroo durbi tokko walakkaa qullaa agarsiifataa deemtu argitu ni gammaddaa?" jedhe.

Itti dabaluun: "Anaaf durba akkasitti deemte, tutuqqaa saala irraan ga'uun gootummaadha, akkasumas ishee gudeeduun ga'ee lamummaati," jedhan.

Obbo Wahish, dubartoonni uffannaa qaama isaanii mul'isu uffatan "dhiironni akka tutuqqaa saalqunnamtii irraan gaahan afeeruu," jedhan. Dabaluunis, "duudhaa eeguun daangaa eeguu caalaa barbaachisaadha," jechuun dubbatan.

Abbaan alangaa komii cimaa uummatni irratti kaaseen booda himata irratti bane.

Kaawonsiliin Mirga Dubartootaa Biyyaalessaa "waamicha gudeeddiif taasifamedha" akkasumas "waan heera mootummaa Masirii keessa jiru mara kan faallessu" jechuun dubbii abbaa seeraa kanaa balaaleffatee jira.

Kaawonsilichi haasaa obbo Wahish kan Onkoloolessa 19 qilleensarra oole ilaalchisuun Kaawonsilii Olaanaa Qajeelfama Miidiyaattis komii qabu dhiyeeffatee jira.

Obbo Wahish kanaan dura ajjeechaa 'Holokoost' jedhamu Jewiishota irratti raawwatame 'Dhugaan kan hin raawwatamne' jechuun, farra warra Seem ta'uusaa ifatti labsanii ture.

"Osoon lammii Isiraa'el tokko argee, nan ajjeessa," jechuunis agarsiisa TV tokko irratti dubbataniiru.

Onkoloolessa bara darbe ammo istuudiyoo TV keessatti qeesii tokko waliin lole, kunis qeesichi dubartoonni shaashii mataatti hidhachuuf dirqama hin qaban jedhee erga dubbatee booda.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan