Lola yamaniif sababoonni gurguddoon maali?

Lola yamaniif sababoonni gurguddoon maali?

Yaman Waraana waggootaaf ture, beela, qollifamuu fi hanqina tajaajila fayyaan miidhamaa jirti. Weerarri Koleeraa Addunyaa inni hamaas itti dabalameera.

Viidiyoon kun sababni waraana kana maal akka ta'e haala qabatamaa naannoo sanaa ilaalcha keessa galchuun ni ibsa.

Ragaaleen as keessatti dhiiyaatan kan argaman Dhaabbata biyyoota gamtoomaniifi dhaabbatta fannoo diimaa irraayi.