Heelleen, Harargeetti yeroo cidhaa sirbamu 'laaffataa jira'

Heelleen, Harargeetti yeroo cidhaa sirbamu 'laaffataa jira'

Akka aadaa Harargeetti, yeroo shamarreen tokko heehrumtu, dubartoonni walitti qabamuun sirba helleedhaan geggeessuun. Yeroo qorii baatanii ishee daawwachuuf deemanis akkasuma sirbu.

Amma garuu aadaan hamilee intala heerumtuu eega jedhamu kun gara baduutti jira jechuun namoonni ni yaadda'u.

Waraabbiin viidiyoo: Habtaamuu Xibabuutiin

Kan gulaale: Yaadataa Birhaanuu