Lafeen nama durii hangafa Luusii Afriikaa Kibbaatti argame

Lafeen nama durii hangafa Luusii Afriikaa Kibbaatti argame

Sanyiin keenya inni hangafaa Luusii miti, little Footidha jedhu saayintistoonni. Umuriinshee falmisiisaa garuu namoonni tokko tokko miiliyoona 3.67 jedhu.

Holqa Afriikaa Kibbaa keessatti kan argamte lafeen anam durii kun dhagaa walqixxaataa sigigaattee kuftee duute.

LUcyArgannoon ajaa'ibaa kun bu'uura dhala namaa ibsuuf ga'ee guddaa qaba.