'Ilmoo godhachuun yaaddoo nutti ta'ee jira'

'Ilmoo godhachuun yaaddoo nutti ta'ee jira'

Qaama miidhamummaan daa'immanii ganda Dhibbaa Battee saffisaan dabalaa waan jiruuf dhala godhachuuf siqiqiitti akka jiran dubbatu jiraattonni.