Tilmaammii taphoota Piriimiyeer Liigii Ingilaand torbee kanaa

Image copyright BBC Sport

TILMAAMMII LAAWUROO

SANBATA DURAA

Image copyright BBC Sport

Weesti Haam fi Cheelsii

Torbee darbe Weesti Haam tapha Maanchistar Siitii irratti qabxii qooddatanii ba'uu dadhabuusaaniitti namoonni komatan jiraachuu danda'u, Cheelsiin ammoo taphoota hedduu tasiseera jechuun leenjisaan garichaa Antooniyoo Kontee ni dubbata.

Lamaan isaaniiyyuu dadhabanii jiru taanaan, walqixa ba'uu malu.

Tilmaammii Laawuroo: 1-1

Image copyright BBC Sport

Barnileey fi Waatfoord

Barnileey tapha Leestar Siitii waliin taasisan moo'amanus oduun gaddisiisu taphataa cimaa kan ta'e Roobiiy Biraadii dhabuu isaaniiti.

Waatfoordi ammoo nama 10 qofaan Tootanhaam waliin walqixa ba'uun isaanii kilabootaaf rakkoo ta'uu akka danda'an kan mullisu dha.

Tilmaammii Laawuroo: 2-0

Image copyright BBC Sport

Kiriistaal Paalaas fi Boornimaz

Paalaas erga Haadsaniin leenji'uu eegalanii suuta suuta qabxii sassaabbachuu eegalaniiru.

Boornimaz irraa kan na yaaddessu ammoo walitti fufiinsaan sochii gaarii mullisuu dhabuudha.

Tilmaammii Laawuroo: 2-1

Image copyright BBC Sport

Haadersifiild fi Biraayitan

Haadarsifiild taphoota 4 injifatamuun adeemaa kan jiran yoo ta'u, akka Biraayitan waan danda'an hunda mullisuu dhabuu isaaniitti garee PL'f madaalan miti yaadni jedhu ka'aa jira.

Leenjistoonni lamaanuu garuu qabxii 3 dabarsanii kennuuf waan qophaa'an miti.

Tilmaammii Laawuroo: 1-1

Image copyright BBC Sport

Siwaansii fi Weesti Biroom

Weesti Biroom Hagayya darberraa kaasee taphoota 14 irratti injifachuu dadhabanus taphoota 3 irratti walqixa ba'uun qabxii qooddatanii jiru.

Siwaansiin gama biraatiin ammallee rakkoo keessa jiru. Haa ta'u malee torbee kanatti qabxii ni qooddatu jedheen yaada.

Tilmaammii Laawuroo: 1-1

Image copyright BBC Sport

Tootanhaam fi Istook

Istook Siwaansii waliin 1-0 durfamaa boodaa ka'uun injifannoo guddaa argachuun isaanii waan gaariidha.

Tootanhaam ammoo qabxii hedduu gataa dhufanus ammas garee cimaa dha. Kanaafuu ni injifatu.

Tilmaammii Laawuroo: 2-0

Image copyright BBC Sport

Niiwukaasil fi Leestar

Adeemsi dadhabaa Niiwukaasil Cheelsiidhaan wayita moo'aman itti fufuun, taphoota dhumaa 6 taasisan keessaa qabxii tokko qofa argachuu danda'ani.

Leestar faallaa kanaan Barnileey injifachuun leenjii Kilaawudee Piyuul jelatti fooyyii agarsiisaa jiru. Sadarkaa 9ffaa irratti argamu.

DILBATA

Tilmaammii Laawuroo: 2-1

Image copyright BBC Sport

Saawuzihaampitan fi Arsenaal

Saawuzihaampitan Boornimaz waliin boodaa ka'uun walqixa ba'anii turani. Ammas walqixa ba'u jedheen yaada.

Ittisa Arsenaal akka Maan. Yunaayitiditti ni qoru jedhee yaaduu baadhus, qabxii akkasumaan ni kennuuf jedhee hin yaadu.

Tilmaammii Laawuroo: 1-1

Image copyright BBC Sport

Liivarpuul fi Eevartan

Leenjisaa haaraa Alaardaayis jelatti kan jiran Eevartan, taphoota sadii dhumaa injifatanii jiru.

Liivarpuul carraa hedduu uumuun waan addaa ni hojjatu jedhees hin yaadu.

Tilmaammii Laawuroo: 2-0

Image copyright BBC Sport

Maanchistar Yunaayitid fi Maanchistar Siitii

Pool Poogbaan tapha kanaan aladha. Maan. Siitiif ammoo Siilvaan gara dirreetti ni deebi'a, kan Viinsent Kompaanii shakkisiisaa ta'us.

Kanaafuu Siitiin yeroo jalqabaaf ni moo'ama jedheen tilmaama. Wanti guddaan Mooriinhoon tooftaa akkamii fayyadamu kan jedhudha.

Tilmaammii Laawuroo: 2-1

Mata dureewwan walitti dhiyaatan