kaalifoorniyaatti namichi Illetti balaa ibiddaarraa baraaree leelifame
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Mata dureewwan walitti dhiyaatan