Namoota sagalee dhabaniif sagalee ta'uun fedha

Namoota sagalee dhabaniif sagalee ta'uun fedha

Ogummaa aartii qabutti fayyadamuun sarbama mirga namoomaa hambisuuf kan hojjetu fi abbaa alaabaa Gamtaa Afriikaa Yaaddessaa Zawugaa Booji'aan wal baraa.