Hidhattoonni Koongoo keessatti ijoollee 40 gudeedan hidhaman

Dubaartoonni Koongoo barjaa miidhaa dubartoota irra gahuu balaallefatu bira wayita darbaa jiran, Mudde 4, 2008 in Nyaamiliimaa, baha RD Koongoo. Image copyright AFP

Riippabliika Diimokiraatawaa Koongoo keessaatti gartuun hidhattoota 11 of keessa qabuufi, yoo xiqqaate daa'ima tokko dabalatee ijoollee 40 gudeedan hidhaan umurii guutu itti murteeffame.

Umuriin ijoollee durbaa hidhattoota kanaan bara 2013 hanga 2016'tti gudeedamanis ji'a sadeeti hanga waggaa 12 giddudha.

Hidhattoota kana hooggana jedhamee namni himatames naannoo sanarraa bakka bu'aa mana marii kan ta'e Fireediriik Baatumaayik nama jedhamuudha. Namni kunis warra hidhame kana kessatti argama.

Rogeeyyiin duula kana naannoo sanaa geggeessanis murteen kenname kun barri yakka gudeeddi raawwatanii utuu hin adabamin haafan akka xumurama jiru mallattoo agarsiisuudha, jechuun murtee kana leellisaniiru.

''Nama yakka akkanaa hojjechuuf aboorrataa jiruuf kun akeekkachiisa cimaaadha,'' jechuun abukaatoo himattoota kanaa kan ta'an Chaarlees Kubaakaa Sichuura Rooyiteersitti himaniiru.

Murtiin yakka farra namummaa irratti kenname kun kan dubbifame baha biyyatti keessatti kan argamu Kiivuu Kibba mana murtii Kaavumuu jedhamu bakka namoonni hedduun argamanitti ture.

Dhaddachi mana murtii loltootas, hidhatoonni kun ''gudeedanii ajjeesuun yakka farra namummaa hojjetaniif hidhaan umurii guutuu isaaniif mala,'' jechuun murteesseera.

Itti dabalataanis, namoonni kun lubbu ajjeesuu, miseensummaa garee finciltootaa fi meeshaa seeraan alaa qaabatanii argamuun yakkamtoota ta'aaniiru.

Waliigalatti namoota 18 himatamaan keessaa namoonni lama addabbiin hidhaa waggaa tokkoo yeroo itti murtaa'u, namoonni shan ammo yakka kanarra bilisa ta'aniiru.

Miidhaan kun baay'inaan ijoollee irratti kan raawwate halkan ture. Namoonni miidhaa kana raawwatanis dhiigi ijoollee durba dhiira hin beeknee balaa irraa nama eega jedhanii waan amananiifi.

Riippabliika Diimokiraatawaa Koongoon ''giddugaleessa gudeeddii adduunyaa'' jedhamuun mootummoota Gamtoomanitti bakka bu'aa duranii miidhaa saal-qunnamtii kan ta'an Maargoot Walistoormiin mogafamuun ishee ni yaadatama.

Waggoorta 20 oliif wal-dhabdee keessa kan jirtu biyyattiin irra caalaan garee hidhattoota adda addaan to'atamti.