Dubartiin Naayijeeriyaa daa'imman lakkuu deessee gurguruuf yaalte qabamte

Poolisii Naayijeeriyaa Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Poolisiin Naayijeeriyaa dubartoota daa'imman isaanii gurguran hedduu qabeera.

Dubartiin Naayijeeriyaa daa'imman dubaraa lakkuu deesse kan umuriin isaanii reefu baatii tokkoo gurguruuf osoo jettuu poolisiin qabamte.

Himatni daa'imman daddabarsuu kan irratti baname yoo ta'u, himatni biraas akka ishee eeggatu poolisiin eeree jira.

Dubartiin kun kan to'annaa jala oolte wayita daa'imman dubaraa lakkuu doolaara 980'tti gurguruuf walii galaa jirtuu, namni isheen itti gurguruuf jette eeruu poolisiif kenneeni.

Dhimmi daa'imman guddisa seeraan alaafi daddabarsa daa'immaniif gurguruu Naayijeeriyaa keessatti yeroo dheeraaf rakkoo ture.

Dubartiin ganna 30 kun, wayita mana murtii magaalaa kaaba biyyattii Katsiinaa jedhamtutti dhiyaatte iyyannoon isheen dhiyeessite jiraachuu baatus, wayita qoratamaa turte "rakkoon diinagdee" kanaaf akka ishee saaxile himteetti jechuun gaazexaan biyyattii Gaardiyaan jedhamu gabaaseera.

Naayijeeriyaan biyya boba'aa omishuun gara alaatti ergitu haa taatuyyuu malee, lammiileen miliyoona 170 ammayyuu hiyyummaa keessa jiraatu.

Ejensiin Biyyaalessaa Ittisa Daddabarsa daa'immanii biyyattii akka jedhutti qorannoon bara 2011 qoratan daa'imni tokko hanga doolaara 6400'tti gurguramti.

Bara 2013, shamarran ulfaa 17 fi daa'imman 11 wayita poolisiin mana "warshaa daa'immanii" weeraretti baraaramanii turan.

Salphina "warshaa daa'immanii" kana wagga lama boodas dubartiin tokko daa'ima ishee doolaara 90'tti gurguruuf osoo jettuu qabamtee turte.

Gochi daa'imman gurguruun hawaasa hedduu kan dheekkamsiiseefi mootummaan Naayijeeriyaas yakka kana hambisuuf waadaa galus hanga yoonatti ittuma fufee jira.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan